Informace o aktuální situaci projektu Areál ledových sportů na Jižním Městě

Informace o aktuální situaci projektu Areál ledových sportů na Jižním Městě

Na přelomu června a července tohoto roku byly zastaveny stavební práce výstavby projektu Areál ledových sportů, které začaly v únoru 2019, kdy bylo staveniště předáno zhotoviteli. Stavební povolení pro tento projekt nabylo právní moci v červenci roku 2018. Investor, společnost AR DELTA, a.s., měl od roku 2018 v rámci několika měsíčních jednání podporu hlavního města Prahy s tím, že se jednalo především o možnostech společného podniku s návaznou finanční podporou hlavního města.

Vstoupit majetkově do společnosti AR DELTA, a.s. tak mělo původně hl.m. Praha, které za tímto účelem vytvořilo ve svém rozpočtu pro rok 2019 i příslušnou rozpočtovou položku a v únoru 2019 alokovalo částku 35 mil. Kč. Výbor zastupitelstva hl. m. Prahy pro správu majetku, majetkové podíly a podporu podnikání na svém jednání dne 11.6. 2019 ale doporučil, aby do společnosti AR Delta, a.s. majetkově vstoupila městská část Praha 11, neboť hala pro zimní sporty bude vybudována na jejím území a městská část Praha 11 je i smluvní stranou smlouvy o právu stavby.

Na zasedání Zastupitelstva městské části Praha 11 byla dne 10. 10. 2019 schválena “Deklarace k postupu městské části Praha 11 při vstupu do společnosti AR DELTA, a.s.”, která konstatuje záměr vstoupit do společnosti za předpokladu, že hlavní město Praha poskytne finanční podporu ve výši 40 mil. Kč. Zároveň deklarace potvrzuje obsah podané žádosti naší městské části ze dne 14. 6. 2019, kterou MČ Praha 11 žádá hl.m.Prahu o investiční dotaci za účelem navýšení vlastního kapitálu společnosti AR DELTA, a.s. ve výši 35 mil. Kč a o poskytnutí investiční účelové půjčky ve výši 5 mil. Kč na nákup 20 ks akcií společnosti AR DELTA, a.s., tedy 50% společnosti. Hodnota jmění AR DELTA, a.s. dle znaleckého posudku zpracovaného ke dni 31. 1. 2019 činí 13 557 000 Kč; částka 5 000 000 Kč za 50% podíl je tak nižší než polovina hodnoty společnosti. MČ Praha 11 v současné době finančními prostředky na realizaci vstupu do AR DELTA, a. s. nedisponuje.

Důvodem uvedené deklarace a žádosti je usnesení Výboru pro správu majetku, majetkové podíly a podporu podnikání ZHMP ze dne 11.6. 2019, které doporučilo MČ Praha 11, aby vstoupila do uvedené společnosti. Původně se totiž předpokládalo, že do společnosti vstoupí hlavní město Praha. Výše uvedeným usnesením deklaruje městská část Praha 11 záměr vstoupit majetkově do společnosti AR DELTA, a.s. za předpokladu, že vstup bude plně v souladu s platnými právními předpisy a že městská část obdrží od hlavního města Prahy finanční podporu pro realizaci záměru.

Skutečnosti odůvodňující majetkový vstup MČ do společnosti AR DELTA, a.s.:

a) areál ledových sportů (dále jen ALS) je městským veřejným sportovním zařízením,

b) provoz ALS bude podřízen primárně potřebám dětí, školní mládeže a široké veřejnosti, systémově řeší problematiku školního sportu,

c) investice je plánovaná jako návratná, a to v horizontu 15 let,

d) vklad soukromého investora do projektu ALS bude činit 37 mil. Kč,

e) kupní cena za 50% podíl v akciové společnosti vlastnící projekt ALS činí 5 mil. Kč, je nižší než polovina hodnoty jmění společnosti AR DELTA, a.s.,

f) stavební práce již byly zahájeny a ALS by měl být uveden do provozu v průběhu roku 2020,

g) areál je umístěn na pozemcích ve vlastnictví HMP, svěřených do správy MČ Praha 11

h) areál je budován na školním pozemku na základě smlouvy o právu stavby a nejpozději po padesáti letech se stane vlastnictvím HMP ve svěřené správě MČ Praha 11,

Co říct závěrem? Městská část Praha 11 nyní bude aktivně vyjednávat finanční podporu od hlavního města tak, aby bylo možné v co nejkratším termínu majetkově vstoupit do společnosti AR DELTA, a.s. a posunout projekt Areál ledových sportů ze stavu “zastavené stavby” do stavu cílového - kolaudace nové ledové arény pro obyvatele Jižního Města.

Sdílení je aktem lásky

Další podobné články