Rada stanovila podmínky pro kvalitní budoucí rozvoj Roztyl

Rada stanovila podmínky pro kvalitní budoucí rozvoj Roztyl

Na Jižním městě existuje řada pozemků soukromých vlastníků, které jsou dle platného územního plánu vhodné k výstavbě. Jedním z takových projektů je i Bytový park Roztyly realizovaný YIT Stavo s.r.o. K jeho poslední verzi architektonické studie přijala Rada městské části Praha 11 stanovisko s požadavky na změny projektu.

Projekt Bytového parku Roztyly budí veliké rozbroje již od svého počátku v roce 2008. Tehdejší starosta Mlejnský (nyní za Jižní město náš domov) rozprodal veřejné pozemky, navíc za velmi nevýhodnou cenu a prosadil na tehdejším magistrátu změnu územního plánu tak, aby na nich mohl investor postavit dvakrát vyšší domy. Navíc bez jakékoliv diskuse s veřejností. Vše pak bylo stvrzeno v roce 2011 územním rozhodnutím. To sice bylo později soudně napadeno, ale návrh bohužel žalobce stáhl, a tak je toto rozhodnutí stále platné. Podrobnou historii a popis současného projektu naleznete zde.

Ani v následujících letech bohužel představitelé radnice ani opozice neudělali nic proto, aby se tento projekt zlepšil. Investor tak dále nerušeně pokračoval v plánování stavby a přípravě na stavební řízení. Tudíž je teď na nás, abychom alespoň částečně zkusili předejít negativním vlivům takového projektu.

Zákon je však na straně soukromých vlastníků, tedy investora a stavitele. Ti mohou požádat o stavební povolení a zahájit tak stavební řízení. Teprve v něm bude moci městská část a majitelé (nikoliv nájemci) vedlejších pozemků a nemovitostí jako účastníci řízení podávat námitky. Bude-li ale vše v souladu s platným územním rozhodnutím, může stavební úřad námitky vyhodnotit jako neoprávněné. Nemůžeme tak např. zastavit výstavbu nebo zpětně změnit územní plán, aniž bychom se tím vystavili riziku žaloby a požadavku na náhrady škody.

Přesto jsme aktivně šli do jednání s investorem a požadovali jsme, aby uspořádal veřejné setkání. To se konalo letošního února a to přímo na místě budoucí výstavby. YIT Stavo zde představilo své plány (celkem jde o 9 bytových domů s celkovým počtem 206 bytů s maximální výškou 6 nadzemních podlaží) a vyslechlo řadu námitek od nás i dalších stran s požadavky na změny ještě předtím, než požádá o stavební povolení.

Investor následně dodal přepracovaný projekt Bytového parku Roztyly, ve kterém provedl několik změn. Zde vítáme především nové zelené střechy a umístění popínavých rostlin z boků budov. Další úprava dle našich připomínek zahrnuje 11 nových parkovacích míst pro rezidenty u příjezdové cesty. Zlepšením záměru je také jeho doplnění o veřejný park s fitness prvky a cyklostezkou.

Tento projekt byl v průběhu května projednáván také na Výboru pro územní rozvoj a životní prostředí, který k němu schválil několik připomínek a podobně se k záměru vyjádřila v minulém týdnu i rada MČ Prahy 11. Své výhrady a připomínky k projektu jsme zaslali investorovi a uložili místostarostovi Martinovi Sedeke jednat s investorem o jeho investici do veřejného prostoru.

Jaké jsou tedy hlavní připomínky Prahy 11?

  • Přílišná hustota zástavby a nevhodné uspořádání navržených domů, které nekoresponduje s okolní zástavbou. Tedy chceme snížit objem a domy logicky uspořádat.
  • Nevhodné dopravní řešení pro část záměru - obslužnost dvou budov (pro IZS, stěhování) je totiž vázána na jiný projekt, který nemá ani platné povolení.
  • Nově vzniklou ulici, respektive její jednosměrnost, vnímáme jako problematickou a požadujeme ji obousměrnou.
  • Požadujeme zahrnout do projektu prvky občanské vybavenosti (např. obchody, služby, možnosti sportovního vyžití atp.)
  • Chceme zachovat co nejvíce stávající perspektivní zeleň.
  • Požadujeme, aby investor před zahájením prací zjistil technický stav okolních budov a v případě poškození v důsledku stavby věc řešil s vlastníkem.

Celé znění připomínek najdete zde.

Za Piráty bychom také velmi ocenili vstřícný krok ze strany investora snížením výšky budov alespoň o 1 patro. Původní územní plán umožňoval výstavbu pouze do výšky 3 pater, avšak pozměněný plán stanovuje maximální počet podlaží na 6, čehož investor samozřejmě plně využívá.

Přepracovaný návrh by podle našich požadavků měl investor znovu předložit městské části a také jej znovu veřejně projednat s občany. Pokud budou veškeré tyto podmínky splněny, jsme připraveni takový projekt podpořit a urychlit tak výstavbu.

Piráti vnímají kladně tolik potřebnou bytovou výstavbu v Praze, preferujme ovšem výstavbu městských bytů a nepodporujeme ani u nás ani na magistrátu nevhodné změny územního plánu. Každopádně, vždy je třeba myslet i na přínosy pro stávající obyvatele, například zhodnocením okolí jejich domů, další občanskou vybaveností, zlepšení dopravní obslužnosti atp. Respektujeme však také zákony a soukromé vlastnictví, a všichni si musíme uvědomit, že i výstavba našeho domu alespoň na nějakou dobu zhoršila podmínky našim sousedům.

Oceňujeme vstřícné kroky investora, který by se s námi až do zahájení stavebního řízení nemusel vůbec bavit, ale ví, že je i v jeho zájmu uspokojit zájmy občanů. S některými špatnými rozhodnutími předchozích zástupců radnice nic neuděláme. Věříme však že aktivním a konstruktivním přístupem, využitím práv, která jako mětská část máme, a konečně také otevřeným jednáním s přizváním veřejnosti, dokážeme projekty podstatně vylepšit.

Máte-li zájem účastnit se budoucích jednáních o tomto projektu či o něm zasílat informace, napište na josef.kocourek@pirati.cz.

Josef Kocurek místopředseda výboru pro územní rozvoj a životní prostředí

Sdílení je aktem lásky

Další podobné články

Jižní Město není noclehárna
21.09.2018

Jižní Město není noclehárna

O Jižním Městě se mluví a píše spíše negativně. Rád bych tento všeobecně rozšířený názor v následujících větách vyvrátil a poukázal na to, že Jižní Město je dobrým místem pro život a má potenciál k...