Distanční výuka z pohledu rodičů

Distanční výuka z pohledu rodičů

S distanční výukou na Praze 11 byli rodiče spokojeni, jak ukázalo dotazníkové šetření. Omezení prezenční výuky na našich školách v souvislosti s koronavirovou epidemií přineslo do školství celou řadu nových výzev. Rychlost uzavření škol překvapila úplně všechny – ředitele, učitele, žáky i rodiče. Řešila se vybavenost žáků a pedagogů digitální technikou, ale i schopnost a ochota učitelů využít ke komunikaci všechny dostupné informační a komunikační kanály. Proto jsem v polovině května iniciovala sestavení dotazníku, jehož cílem bylo získat zpětnou vazbu od rodičů a dovolte mi, abych vás seznámila s výsledky našeho dotazníkového šetření.

Sběr dat od rodičů probíhal od 18. 5. 2020 do 24. 5. 2020, analýzu dat provedla společnost Operátor ICT. Dotazníkového šetření se zúčastnilo všech devět jihoměstských základních škol zřizovaných Prahou 11. Celkem jsme obdrželi 2784 vyplněných dotazníků. Především chci poděkovat všem rodičům, kteří si našli čas a dotazník vyplnili. Potěšilo mě, že odpověděla třetina oslovených rodičů, to je skvělý výsledek! Rodiče hodnotili různé okruhy distanční výuky ve škále 1 (souhlasím) – 4 (nesouhlasím) s další možností – nedokážu posoudit.

Jak u nás probíhala distanční výuka Ukázalo se, že nespornou výhodu měly školy, které ke komunikaci s rodiči běžně používají online systém (např. Bakaláři, Škola OnLine). Z našeho šetření vyplývá, že k nejpoužívanějším nástrojům při komunikaci patřil systém Bakaláři (24, 97 %), dále e-mailová komunikace (22, 4%), následovaná oblíbenými aplikacemi WhatsApp (14, 3%) a Skype (12,02 %). Informační systém Škola OnLine využilo 9,74 % dotázaných, což je ale také způsobeno tím, že na většině našich škol se jako elektronická žákovská používají spíše Bakaláři. Z dalších komunikačních kanálů si našly příznivce aplikace ZOOM (7,55 %), Microsoft Teams (5,12 %), Google Classroom (3,08 %). Sociální síť Facebook skončila na posledním místě (0,8 %).

Komunikace proudila Důležitým ukazatelem kvality distanční výuky bylo hodnocení komunikace mezi školou a rodiči. Výsledky byly hodnoceny body: nejvyšší možný počet přidělených bodů byl 4. Neutrálním hodnocením je skóre 2,5. Veškeré vyšší hodnocení je tedy pozitivní. Rodiče hodnotili, zda s nimi učitelé komunikují dostatečně (3.37), zda komunikaci považují za efektivní (3,26), zda učitelé používají pro komunikaci stejný nástroj (3,05), zda se mají rodiče na koho obrátit v případě nejasností (3,57).

Zaostřeno na způsob výuky Rodičů jsme se dotazovali také na způsob výuky. Výsledky byly hodnoceny opět body: nejvyšší možný počet přidělených bodů byl 4. Neutrálním hodnocením je skóre 2,5.

Rodiče dostali možnost vyjádřit se k tomu, zda výuka probíhá komplexně (2,83) nebo zda se omezuje pouze na zadávání úkolů, zda je zadáváno i doplňkové a rozvíjející učivo (2,98), zda existuje možnost individuálních konzultací (3,35). Důležitou zpětnou vazbou pro nás byly také informace o tom, zda školy respektovaly časové možnosti rodičů při domácí výuce (2,41), zda výuka probíhala komplexně, tj. zadání úkolů, vysvětlení učiva, předání výukových materiálů (2,83). Snažili jsme se také získat zpětnou vazbu rodičů na hodnocení dodaných úkolů. Zaznamenávali jsme odpovědi na to, zda byly hodnoceny veškeré zadané úkoly (2,74), zda byli žáci hodnoceni slovně (2,73) či známkami (2,58).

Data jako základ budoucí strategie Do budoucna je nutné poskytnout školám a učitelům větší podporu při používání online nástrojů výuky a podpořit sdílení dobré praxe. Dalším důležitým bodem je dostupnost digitální techniky pro všechny sociální skupiny žáků. Proto chceme zrevidovat vybavenost škol digitální technikou a možnosti případného zapůjčení notebooků žákům ze sociálně znevýhodněného prostředí. Pečlivě vyhodnocujeme rozdíly mezi školami v komunikaci se žáky a budeme prosazovat cílenou podporu školám, žákům a posilovat kontakt mezi školou, žákem a jeho rodiči. Uvědomujeme si, jak složitou výzvu představovala distanční výuka a souhrnné informace z dotazníkového šetření vnímáme jako další možnost, jak posunout český vzdělávací systém směrem k digitalizaci a otevřenosti.

Podrobné výsledky našeho dotazníkového šetření najdete ZDE

Sdílení je aktem lásky

Další podobné články

Posíláme modemy do jihoměstských rodin
12.11.2020

Posíláme modemy do jihoměstských rodin

Od počátku přechodu na distanční výuku jsme shromažďovali požadavky našich škol. Ředitelky a ředitele jsem požádala, aby oslovili rodiče a ověřili možnosti internetového připojení z jejich domovů. Na základě získaných informací se naše městská část...

Otevřené školky i v létě
22.10.2020

Otevřené školky i v létě

Na jaře vzhledem k vládním opatřením byly uzavřené i mateřské školy na naší městské části. Rodiče z Jižního Města začala zajímat možnost prodlouženého prázdninového provozu mateřských škol.