Otázky a odpovědi na dotaz o peticích

Otázky a odpovědi na dotaz o peticích

V nedávné době jsme obdrželi dotaz, který se týkal peticí a jejich zacházení s nimi na úrovni městské části. Odpověď na email jsme se rozhodli zveřejnit na našich webových stránkách.

Městská část má v současné době zpracovaná “Pravidla pro přijímání a vyřizování petic a stížností, podaných orgánům MČ Praha 11” platná od 3. 5. 2017 dostupná na [webových stránkách Městské části Praha 11] (praha11.cz/filemanager/files/file.php?file=27054). Dalším zdrojem odpovědi je Zákon o právu petičním 85/1990 Sb. a Zákon o hlavním městě Praze 131/2000 Sb.. Z těchto dokumentů vyplývá:

1. Komu petici směřovat? (ÚMČ, starosta, Rada, výbor….)
Petice může být adresována městské části, či konkrétním orgánům městské části. Doporučit lze podání přes podatelnu, která petici zaeviduje a opatří ji označením dne, kdy byla doručena. Nejčastěji jsou petice adresovány RMČ, či přímo starostovi.

2. Které orgány MČ petici projednávají?
Petici projednávají orgány, které jsou k tomu dle právních předpisů a interních norem věcně příslušné. Význam má i to, komu je petice adresována. Způsob přijímání, projednávání a vyřizování je pro Městskou část Praha 11 upraven směrnicí č. S 2017/07.

3. Existuje spodní hranice počtu podpisů k tomu, aby byla petice projednána?
Žádná spodní hranice počtu pro podání petice není určena, petici může podat i jednotlivec.

4. Kolik podpisů musí mít petice, aby byla povinnost ji projednat na ZMČ?
Povinnost projednat určitou záležitost na jednání ZMČ vyplývá ze zákona o hl. městě Praze (131/2000 Sb.), konkrétně z § 8 písm. c), podle kterého má to právo v případě, že je žádost občana podepsána 0,5 % občanů městské části.

Případná úprava této směrnice není v současné chvíli plánována, ale do budoucna ji nevylučujeme. Byla by však, stejně jako v současnosti, zveřejněna na webových stránkách městské části.
Dotaz byl vznesen prostřednictvím emailu na radního Mgr. Martina Dušku a předsedkyni výboru Mgr. Zuzanu Böhmovou. Dotaz zaslal senátor Ing. Ladislav Kos, který je současně bývalým radním MČ Praha 11.

Sdílení je aktem lásky

Další podobné články