Přestavby výměníkové stanice a trafostanice

Přestavby výměníkové stanice a trafostanice

Téměř v jednu chvíli se sešly na stole vedení městské části Praha 11 dvě záležitosti týkající se přestavby bývalé kotelny a přestavby bývalé trafostanice. Respektive dopis s prosbou o jednání ve věci stavebního povolení na místě bývalé kotelny v Bachově ulici a petice proti výstavbě na místě bývalé trafostanice v ulici Mejstříkova. Záměry jsou hodně podobné, ale přesto rozdílné.

Přestavba bývalé kotelny v Bachově ulici – probíhající řízení stavebního povolení

Jde o odkaz z let minulých. Celá záležitost začala prodejem objektu kotelny do soukromých rukou. Následovalo kladné vyjádření magistrátu hlavního města Prahy a zároveň byly podepsány 2 smlouvy (s MHMP a MČ P11) o zřízení služebnosti, čímž byl závazně potvrzen souhlas s přestavbou kotelny. Praha 11 v roce 2016 zrušila dřívější nesouhlas se záměrem. V současné chvíli je stavební povolení vydáno a běží lhůta na odvolání proti stavebnímu povolení. Pro případné opětovné vyslovení nesouhlasu u probíhajícího řízení stavebního povolení by muselo mít vedení městské části opravdu pádný argument. Například v situaci, kdy by se v nedávné době okolnosti rozhodnutí natolik změnily, že by bylo možné je využít jako argument (jako jednoduchý příklad můžeme uvést: změnu dopravní obslužnosti, nová výstavba v okolí, vyčerpání kapacit zatížení okolí). Žádná taková situace nenastala. Proto by neodůvodnitelný nesouhlas pravděpodobně vyvolal soudní spor.

Přestavba bývalé trafostanice v Mejstříkově ulici – petice

Celý projekt má obdobný začátek, tedy prodej objektu do soukromých rukou. Bývalou trafostanici chce její současný majitel zvětšit na úroveň sousedního domu a vystavět zde čtyři byty a čtyři garážová stání (původně měl projekt osm menších bytů). Stavba malého významu v kontextu Jižního Města, ale velkého významu pro obyvatele v sousedství.

Naše filozofie u těchto přestaveb trafostanic a výměníků je, že pokud záměr nebude mít souhlasné vyjádření přilehlého SVJ/BD, nemůžeme s tímto záměrem souhlasit ani my. Je primárně na investorovi, aby komunikoval se svými sousedy.

Je třeba mít na paměti, že investor má možnost vytvořit projekt a podat žádost tak, aby zcela vyhovoval platným předpisům, a může se tak obrátit přímo na stavební úřad bez nutnosti jakéhokoliv jednání s městskou částí a nutnosti získání připomínek od vedení městské části. Bohužel se tak v současné době děje hned ve dvou případech. Tento fakt jen ukazuje, že těmto investorům nezáleží na dopadech na okolí a celé Jižní Město a snaží se svůj záměr přes státní správu protlačit silou v co nejkratším čase. Toto jednání považujeme za neetické, ale bohužel není nezákonné.

Přesto existují přestavby, které jsou pro Jižní Město přínosné. Jedná se o přestavby na provozovny, které přinášejí pestrost do stávajících dostupných služeb, jako je Čistírna Perola, Prodejna CZC, Jídelna PEPE atd.

Sdílení je aktem lásky

Další podobné články

Postřeh ke schválené kontribuci
28.02.2022

Postřeh ke schválené kontribuci

Praha, 28. února 2022 – Na konci ledna byl na zastupitelstvu hl. m. Prahy schválen dokument s názvem “Metodika spoluúčasti investorů”, který stanovuje, jakou měrou by se soukromí investoři měli finančně podílet například na budování...

Budoucnost Metropolitního plánu a postup Prahy 11
29.04.2021

Budoucnost Metropolitního plánu a postup Prahy 11

I nás na Jižním Městě zajímá jaká je budoucnost městského plánování v Praze, která samozřejmě ovlivní do jisté míry každého z nás. Metropolitní plán hlavního města Prahy je nová koncepce obsahující nový přístup k plánování...