Shrnutí půlroční práce na radnici

Shrnutí půlroční práce na radnici

Je tomu již více než půl roku, co jsme sestavili koalici na Praze 11. V rámci svého politického působení mám hned několik úkolů, které přímo souvisí s výkonem mandátu zastupitele.

Asi nejdůležitějším z nich je předseda Výboru pro otevřenou radnici a digitalizaci. Z této pozice pomáhám s gescemi hned dvěma svým kolegům - starostovi Jiřímu Dohnalovi a radnímu Martinovi Duškovi. V jistém smyslu by se dalo říci, že má pomoc je až nad rámec běžného předsedy výboru. Výbor pro otevřenou radnici a digitalizaci má ve svém statusu zapsáno hned několik oblastí, do kterých může svým poradním a iniciativním hlasem vstupovat. V rámci těchto dvou gescí se nám podařilo skrze výbor, ale i mimo něj spustit několik projektů, které jsou v různé fázi realizace.

Za první úspěšně dokončený projekt považuji zavedení pevného času interpelací na jednání zastupitelstva. Tento úkol byl zadán právě Výboru pro otevřenou radnici a digitalizaci, který zastupitelstvu doporučil přijmout změnu, která znamená pevný čas pro dotazy občanů v délce jedné hodiny - konkrétně od 17:30 do 18:30.

Na jaře letošního roku jsem se rozhodla zkusit zažádat pro městskou část o přidělení dotace z evropských fondů - konkrétně ESF 119 Výzva pro územní samosprávné celky hl. m. Praha. Jméno naší dotace je “Digitální a přívětivý úřad”, dotační žádost jsem psala osobně s pomocí několika odborníků na dotace a IT. Žádost je v současné době zkontrolována a oznámkována, na počet bodů prošla a byla doporučena k realizaci. Ještě ale nemáme vyhráno, nyní musí komise náš projekt vybrat k realizaci. V rámci dotace by městská část mohla dostat až dva miliony na dílčí projekty spojené s digitalizací úřadu směrem k občanům.

Dalším projektem spuštěným v průběhu letních prázdnin je zřízení dotykové elektronické úřední desky. Ta by měla být umístěna u úřadu ve Vidímově ulici. Její instalace proběhne v následujícím měsíci. Výhodou desky je rychlost předávání informací a neomezené množství informací, které je možné na desku umístit.

Po prázdninách se nám podařilo spustit nové webové stránky, které jsou na městské části připraveny a zaplaceny více než rok. Jejich výhodou je nové kódování HTML5. Nové stránky jsou plně funkční na mobilních zařízeních a mají veškeré právně požadované úpravy pro nevidomé. Na přelomu roku vyhodnotíme jejich fungování a přikročíme k případným úpravám.

Také jsme na začátku léta znovu obnovili projekt Praha 11 na mapách. V současné chvíli je schválen publikační plán. Máme pověřené úředníky, kteří budou data na mapy vkládat. V brzké době proběhne školení úředníků a začneme s vkládáním dat na mapy. Data bychom také chtěli zveřejnit formou otevřených dat na portále opendata.praha.eu. S tím souvisí i probíhající výběrové řízení na koordinátora open dat, která chceme ve spolupráci s magistrátem a ICT Operátorem začít zveřejňovat.

Na zveřejňování dat navazuje další projekt a to zavedení rozklikávacího rozpočtu CityVizor, který by měl být do konce roku spuštěn na stránkách magistrátu. CityVizor je aplikace, která přehledně ukazuje veřejnosti, jak městská část používá finance.

Před nedávnou dobou jsme na výboru navrhli úpravu vnitřní směrnice pro natáčení videí. Tuto záležitost řešíme především kvůli ochraně městské části. Chceme, aby veřejnost mohla bez problémů na veřejných setkáních natáčet vlastní videa. Je ale podle nás důležité, aby městská část byla chráněna před zneužitím videí třetí stranou.

V současné době výbor pracuje na zavedení etického kodexu zastupitele. Prozatím nad ním uvažujeme jako nad stručnější verzí kodexu, který má Magistrát hl. m. Prahy. Měl by být snadno srozumitelný pro občany. Odpovědnost zastupitele vůči občanům, odpovědnost vůči městské části, nezneužívání informací, střet zájmů, slušné chování a přiznání příjmů, které zastupitel získal z veřejných prostředků (souvisejících s výkonem jeho funkce) - to vše by mohl Etický kodex obsahovat.

Z výboru také vznikl požadavek na tvorbu ICT koncepce školství na MČ Praha 11. Na tvorbě tohoto dokumentu jsem radní Mgr. Zuzaně Ujhelyiové přislíbila pomoc. V první chvíli se chystáme sesbírat informace o vybavení našich škol. Koncepce by měla obsahovat minimální doporučené vybavení škol, ale mohla by také obsahovat možnosti využití open source softwaru, či programy, které jsou speciálně zvýhodněné pro školy.

Z projektů týkající se digitalizace bych ještě zmínila elektronické zápisy do mateřských škol a elektronické podávání výročních zpráv ZŠ, na kterém pracuje Mgr. Zuzana Ujhelyiová spolu s kolegy z magistrátu.

Jsem také členem dalších dvou komisí, konkrétně Komise mediální, kde jsme v poslední době řešili především komunikační strategii úřadu a budoucí podobu časopisu Klíč. Dále je to Komise pro výchovu, vzdělávání a národnostní menšiny, zde zastupuji především pohled běžného učitele. Věcí, které Komise pro výchovu, vzdělávání a národnostní menšiny řeší je opravdu hodně, za zmínku stojí třeba rozdělování financí v rámci projektu “Podpora na činnost MŠ a ZŠ 2019”, kde se část peněz rozdělila na polytechnickou výchovu do MŠ.

Zároveň také dělám předsedu zastupitelského klubu, což je práce především organizační směrem k zastupitelskému klubu a koalici.

Vzhledem k tomu, že moje civilní zaměstnání a má pracovní doba jsou jistým způsobem zveřejněny na webu, rozhodla jsem se zřídit si veřejný kalendář, který je dostupný na našich pirátských stránkách.

Sdílení je aktem lásky

Další podobné články

K čemu jsou otevřená data?
11.02.2020

K čemu jsou otevřená data?

Otevřená data jsou v podstatě formátem dat, který je možné strojově číst ze vzdáleného přístupu (jsou umístěny na internetu). V podstatě se může jednat o jakékoliv informace, které úřad má a jsou zveřejnitelné. Nejčastěji se...