Shrnutí půlroční práce na radnici

Shrnutí půlroční práce na radnici

Je to již více než půl roku, co jsem ve funkci uvolněného místopředsedy Výboru pro územní rozvoj a životní prostředí. Tato doba pro mě byla velmi náročná a uplynula dříve, než bych čekal. Svou funkci se snažím vykonávat co nejzodpovědněji, proto Vám také chci představit projekty, na kterých jsem za tu dobu pracoval a stále ještě pracuji.

V rámci územního rozvoje se projednávají především tři územní studie: Opatov - Na Jelenách, okolí metra Háje a okolí metra Roztyly. Ke všem územním studiím jsem připravoval připomínky, které jsme v rámci koalice prosazovali. Připomínky za městskou část jsou koaličně schválené připomínky, složené z podnětů Odboru územního rozvoje, připomínek zaslaných na odbor od občanů nebo poznámek zaznamenaných z veřejných setkání. Jako nejvíce problematickou hodnotím územní studii v okolí metra Háje. Zde se podařilo prosadit požadavek na vytvoření alternativní studie, která bude počítat se zachováním současné pochozí zóny. (V navrhované studii je pochozí zóna zbourána.) Ke všem studiím jsem podával připomínky i samostatně jménem svým s podporou kolegů Pirátů z Prahy 11. Moje připomínky vycházely z diskuze a ostatními Piráty a konzultací s odborníky z Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy.

Obecně vznik studií vnímám pozitivně. Je to snaha o dotvoření Jižního Města, které historicky nebylo dokončeno. Studie se snaží vnést do území urbanistickou koncepci, aby se zabránilo chaotické zástavbě, které pouze územní plán nezabrání. Bohužel, kvalita jednotlivých studií je různá a tomu odpovídají připomínky městské části, jednotlivých politických subjektů, občanů, nás všech…

S tím také úzce souvisí podávání návrhů na změny územního plánu, kde magistrát vyhlásil konečný termín 31. 10. 2019. V tomto ohledu jsem pomáhal především kolegovi radnímu Martinu Duškovi s korekcí lokalit, na kterých by mohly vzniknout nové parkovací domy či lehké parkovací nástavby. Dále jsem v tomto ohledu poskytoval komentáře k navrhovaným změnám.

V souladu s naším politickým programem se snažíme o vytvoření smlouvy s investory. Definovali jsme si požadavky, které chceme ve smlouvě mít. Nyní na smlouvě pracuje radní Martin Sedeke a dále o ní koaličně jednáme. Za Piráty bych chtěl, aby ve smlouvě byly jasně nastaveny postupy, jakým způsobem se budou investoři podílet na zmírnění negativních dopadů na okolí.

V rámci své gesce úzce spolupracuji s Pirátskými zástupci na magistrátu. Spolupráce je oboustranná a pomáhá nám orientovat se v dané problematice. Pravidelně se scházíme na schůzkách na úrovni celé Prahy, kde konzultujeme své názory a problémy. Na magistrátu se také řeší téma rozšíření bytového fondu a boj s dramatickým nárůstem cen bytů. Jako jedno z řešení se jeví zastavení rozprodávání bytových fondů města a městských částí, které již bylo na Praze 11 ukončeno, a jejich rozšiřování skrze vlastní výstavbu, podílu v družstevní výstavbě nebo prostřednictvím PPP projektů (Public Private Partnership).

Výbor pro územní rozvoj a životní prostředí je z důvodu své podstaty velice výbušnou záležitostí, která je způsobena nedostatečnou komunikací napříč zúčastněnými. Každý výbor se mění prakticky na veřejné projednávání s občany. Jsem velmi rád, že se tato témata řeší veřejně. Občané získají informace, které potřebují, a my politici máme možnost být konfrontováni s jejich názory.

Jsem také členem Komise pro strategické a územní plánování. Zde je situace podstatně klidnější. V brzké době by mělo dojít k otevření komisí na Praze 11, což vnímám pozitivně. Každý, kdo se aktivně zajímá o vývoj JM, je nepostradatelný a vždy s naprostou vážností naslouchám jeho názoru.

V rámci komise a výboru spolupracuji s arch. Ing. Hladíkem z Institutu plánování a rozvoje hl. m. Prahy. Je to zástupce za Českou pirátskou stranu ve výše zmíněném výboru a komisi. Společně diskutujeme nad body programu a probíráme i aktuální záměry, které se týkají městské části.

Jsem také členem několika pracovních skupin:

• Pracovní skupina pro revitalizaci vnitrobloků

Zabývá se plánováním a realizací oprav ploch mezi panelovými domy. Vytipováváme vnitrobloky, které by bylo možné revitalizovat a kontrolujeme různá stádia projektů. V současnosti hledáme cesty jak do vnitrobloků umístit vodní prvky a moderní vsakovací povrchy cest. Každý nový návrh revitalizace je vždy projednáván s občany, skrze dotčené SVJ a BD.

• Pracovní skupina restituenti

Snažíme se o narovnání vztahu s restituenty a to za pomocí směn pozemků, které budou výhodné pro obě strany. Tento problém je na Jižním Městě dlouhodobý a zatím se nikomu nepodařilo jej zcela vyřešit. Cílem je najít shodu s restituenty a docílit snížení platby za používání jejich pozemku. Jedná se o plochy na území Jižního Města, na kterých jsou například chodníky. V minulosti se vztahy řešily soudní cestou. Snaha současné radnice je se s restituenty dohodnout.

• Pracovní skupina pro likvidaci nadbytečných komínových těles

Na Jižním Městě je stále mnoho komínů, co již neslouží svému původnímu účelu. Proběhla pasportizace, která jejich počet stanovila na 17 komínů. Jsme teprve na začátku, komíny nejsou jen v majetku městské části, a proto je už dopředu jasné, že řešení nebude jednoduché.

V rámci své práce pomáhám našim radním s rozhodnutím a to především v oblasti územního rozvoje. Také se pravidelně účastním kontrolních dnů na Sandře, kde jednou týdně konzultujeme požadavky zainteresovaných stran a řešíme aktuální problémy, které rekonstrukce přináší.

Při práci pro městskou část jsem se utvrdil ve svém názoru, že pro úspěšné fungování jekéhokoli projektu je nejdůležitější dialog. A to nejen uvnitř úřadu, mezi úředníky a politiky, ale především směrem občanům. Komunikace s veřejností je stále slabá stránka naší radnice, ale vnímám, že se postupně zlepšuje. Osobně beru možnost setkat se s jiným názorem jako možnost získat k danému tématu, , co nejširší nadhled. Jít do diskuze jen za účelem prosadit svůj zájem, bez potřeby seznámení se s názory druhé strany, nepovažuji pro demokracii za plodné.

Ve svém volném čase se věnuji dokumentování Jižního Města, pomocí dronu, který jsem si pořídil na vlastní náklady. Pohled z výšky mi pomáhá lépe pojmout záměry výstavby z hlediska urbanistiky. V tuto chvíli můj koníček slouží i různým odborům radnice, či městské policii, kteří mě pro spolupráci oslovili.

V případě jakýchkoli dotazů mě můžete kontaktovat na emailu kocourekj@praha11.cz. Při řešení konkrétních problémů vždy preferuji osobní setkání.

Pohled na Jižní Město

Sdílení je aktem lásky

Další podobné články

Jižní Město není noclehárna
21.09.2018

Jižní Město není noclehárna

O Jižním Městě se mluví a píše spíše negativně. Rád bych tento všeobecně rozšířený názor v následujících větách vyvrátil a poukázal na to, že Jižní Město je dobrým místem pro život a má potenciál k...