Zastupitelstvo Prahy 11 schválilo rozpočet pro rok 2020

30. 01. 2020
Zastupitelstvo Prahy 11 schválilo rozpočet pro rok 2020

Na zasedání zastupitelstva MČ Praha 11 byl dnes v KC Zahrada po více než půlroční přípravě finálně schválen rozpočet pro rok 2020. Díky tomu je možné od 31. ledna plně hospodařit s finančními prostředky naší městské části. Můžeme tak například investovat finanční prostředky do plánovaných oprav městských budov, bytů, chodníků, komunikací či jiných investičních akcí.

Po mnoha letech, kdy vázl rozvoj naší městské části, jsme se rozhodli pro výrazné investice v prakticky všech oblastech a využijeme pro to i část rezervy, která nám zbyla z minulých let.

V dalším období počítáme s vyšším příjmem po úpravě daní z nemovitostí, které se přes 10 let nezvyšovaly, ačkoliv veškeré náklady i průměrné příjmy za tu dobu vyrostly o více než 40 %. Objem očekávaných příjmů je ve výši 437,6 mil. Kč, na straně výdajů pak očekáváme objem finančních prostředků ve výši 760,9 mil. Kč. Odhadovaný schodek ve výši 323,3 mil Kč je kryt finančními zdroji vytvořenými v minulých letech.

V loňském roce jsme deklarovali, že v návaznosti na změny výše daně z věcí nemovitých budeme nově získané prostředky investovat do konkrétních oblastí veřejného prostoru. Největší část investičních výdajů je plánována do oblasti údržby komunikací, zeleně, oprav vnitrobloků, veřejných prostor a oprav veřejných budov, aby se již nikdy naši spoluobčané nemuseli bát např. padajících lávek.

Školství

Pro oblast školství máme stejné množství financí jako v minulém roce. Městská část Praha 11 hradí provoz základních a mateřských škol, které zřizuje. Nad rámec svých povinností hradí školám řadu aktivit, kterými dává najevo své priority.

Přispíváme na logopedický program, abychom pomohli narůstajícímu počtu dětí s vadou řeči. Investujeme do pořádání volnočasových akcí a školních turnajů a na kulturní a společenské akce škol. V rámci podpory zdravého životního stylu a kvalitního stravování se podílíme také na mzdě nutričního terapeuta.

Rozvoj vztahu dětí ke sportu je pro nás extrémně důležitý, a proto kromě příspěvku na mzdy a školení trenérů atletiky přispíváme i na lekce plavání (50 % částky pro mateřské a 100 % částky pro základní školy).

Každoročně také odbor školství vypisuje Program na podporu činnosti MŠ a ZŠ zřizovaných naší městskou částí. Cílem je vytyčit rámcové oblasti vzdělávání, které považuji za důležité k rozvoji.

Kvůli zavedení povinného předškolního vzdělávání došlo v výraznému propadu v rozpočtech mateřských škol. Ten se tak v novém rozpočtu snažíme alespoň částečně sanovat a na každé předškolní dítě doplácíme částkou 1000 korun ročně, tak aby byla zajištěna co nejkvalitnější péče o naše nejmenší.

Městská část se také finančně spolupodílí na Projektech obcí na podporu integrace cizinců na lokální úrovni, které jsou podporovány Ministerstvem vnitra.

Doprava

Zlepšení dopravy je jedním z klíčových bodů našeho programu. Proto se letos zaměříme nejen na běžné opravy a údržb komunikací v naší správě, ale především na další rozvoj.

Údržbu komunikací zajišťuje naše městská firma Jihoměstká majetková. Smlouva, kterou jsme připravili minulý rok, obsahuje nově také údržbu lávek, které jsou v naší správě, nebo čištění odtokových kanálů.

Dále jsme v rozpočtu vyčlenili 7 milionů na studie a přípravy nových projektů. Stěžejní studií, kterou tento rok chceme vytvořit, je studie tzv. dopravy v klidu, stávající podklady jsou již zastaralé.

Nový dokument bude obsahovat aktuální denní a noční obsazenost parkovacích kapacit a řekne nám, kde nejvíce parkovací kapacity chybí. Zároveň může sloužit i jako základ při rozhodování o možných placených zónách stání pro rezidenty. Umožní nám to také lépe připravit projekty parkovacích domů. Dokončíme projektovou dokumentaci domu Brandlova, vytvoříme projekt domu Krejnická a studii proveditelnosti parkovacího domu Ledvinova.

Další studie z oblasti dopravy pak navrhne optimální řešení provozu v oblasti takzvaného Starého Chodova.

Územní rozvoj

I v oblasti územního rozvoje jsme se rozhodli investovat dalších 6 milionů do zpracování hned několika důležitých studií.

Stěžejní je tvorba Koncepce rozvoje Jižního Města, která má za cíl stanovit strategii přístupu k rozvojovým projektům, jejichž realizaci lze v budoucnu předpokládat. Dále by měla také vybrat optimální postup k revitalizaci zeleně, definovat zanedbané oblasti, určit rozvojová očekávání i v oblastech dopravy, školství, zdravotnictví a sociálních služeb.

Obyvatelé Prahy 11 také nepochybně uvítají Studii zelené prostupnosti Jižního Města. Ta koncepčně doplní tzv. pasport veřejných prostranství vhodných k regeneraci tak, aby bylo možné jednotlivé zelené plochy propojit prostupnými koridory a spojit oblasti Hostivařské přehrady, Milíčova a Kunratického lesa.

Životní prostředí

V oblasti životního prostředí je pro rok 2020 většina položek mírně navýšena oproti roku 2019. Dochází ke zvýšení četnosti úklidu ploch a vyvážení košů v některých lokalitách. V tomto roce bude také opraveno a vyměněno vybavení hned několika dětských hřišť. Narůstá také počet soukromých pozemků, které má MČ v nájmu a o které se stará. V neposlední řadě se v roce 2020 dočká regenerace několik menších vnitrobloků, jejichž projekty jsou připraveny již od roku 2018.

Informační technologie

Moderní technologie jsou v dnešní době stále důležitějším prvkem veřejné správy, neboť umožňují efektivnější, rychlejší a kvalitnější péči o společný majetek i veřejné blaho občanů. Proto jsme rozpočet na ně navýšili o více než 3 miliony korun na celkem 13,9 milionu. Jsou zde podpořeny především položky, které poslouží zlepšení vnitřní správy samotného úřadu, například se tak počítá s pořízením software pro elektronizaci dotačních titulů.

Sociální oblast a zdravotnictví

V sociální oblasti je nejvyšší částkou dotace Jihoměstské sociální, kde se daří zvyšovat kvalitu i rozsah služeb a to i přes výrazný nárůst mzdových nákladů.

Další desítky dotací a grantů jdou nestátním organizacím zajišťujícím zdravotní a sociální aktivity pro potřebné skupiny obyvatel. Velmi důležitým bodem je pak setrvání a podoba lékařské pohotovosti na Praze 11. To je nyní v horečnatém jednání a konečné rozhodnutí tak bude známo v nejbližších týdnech.

Kultura a sport

Stejně jako v loňském roce budou pokračovat dotační programy pro oblast sportu a to přibližně ve stejné výši. Budeme pokračovat i v rekonstrukcích sportovních hřišť mimo jiné u základních škol.

V rámci kultury dojde v letošním roce oproti tomu k posílení financí a to především prostřednictvím Kulturního centra Zahrada, které je jedním ze stěžejních kulturních míst Jižního Města.

Sdílení je aktem lásky

Další podobné články