Zastupitelstvo Prahy 11 schválilo rozpočet pro rok 2021

28. 01. 2021
Zastupitelstvo Prahy 11 schválilo rozpočet pro rok 2021

Praha 28. ledna 2021 - Před malou chvílí schválilo zastupitelstvo městské části Praha 11 svůj rozpočet. Ten počítá s příjmy ve výši 439,8 milionů korun a výdaji ve výši 840 milionů korun. Rozdíl těchto částek bude hrazen z rezervy a přebytků z loňského roku. Na konci roku 2021 by tedy neměl vzniknout městské části deficit. Vzhledem k současné situaci pandemii koronaviru je rozpočet seškrtán napříč všemi gescemi, ovšem tak, aby nebyly ohroženy zásadní připravované projekty.

V rámci příjmové části dochází k poklesu právě vzhledem k současné pandemii. Nejvíce peněz městská část dostane z transferů, tedy převodů peněz od hlavního města Prahy, dále je počítáno s příjmy ze státního rozpočtu na výkon státní správy a z vlastní hospodářské činnosti. Menší část, než bylo původně předpokládáno, dostane městská část z daně z nemovitostí, správních poplatků a poplatků za užívání veřejného prostranství.

Školství

Optické zmenšení finančních prostředků do oblasti školství je především reakcí na stále trvající situaci uzavření základních škol, a tedy faktickou nemožnost realizovat standardně hrazené aktivity ze strany městské části.

Nad rámec svých povinností hradí zřizovatel školám řadu aktivit, které jsou na naší městské části považovány již za standard, tím dává najevo své priority (logopedický program, podpora volnočasových akcí a školních turnajů, podpora kulturních a společenských akcí škol, nutriční terapeut).

Rozvoj vztahu dětí ke sportu je pro nás extrémně důležitý, a proto kromě příspěvku na mzdy a školení trenérů atletiky přispíváme i na lekce plavání (50 % částky pro mateřské a 100 % částky pro základní školy).

Každoročně také odbor školství vypisuje Program na podporu činnosti MŠ a ZŠ zřizovaných naší městskou částí. Cílem je vytyčit rámcové oblasti vzdělávání, které považujeme za důležité k rozvoji.

Kvůli zavedení povinného předškolního vzdělávání došlo k výraznému propadu v rozpočtech mateřských škol. Ten se tak v novém rozpočtu snažíme alespoň částečně sanovat, a na každé předškolní dítě doplácíme částkou 1000 korun ročně, tak, aby byla zajištěna co nejkvalitnější péče o naše nejmenší.

Doprava

V letošním roce byla finančně plně zachována údržba komunikací ve stejné výši jako v roce loňském, tedy v roce 2020. Tu bude stejně jako v loňském roce zajišťovat naše firma Jihoměstská majetková a.s..

V oblasti plánování parkovacích domů pokračujeme i nadále. V letošním roce jsou vyčleněny finance na projektovou dokumentaci parkovacích domů Ladvinova a Krejnická. Zatímco v případu studie proveditelnosti parkovacího domu Ledvinova je již vypsána veřejná zakázka, u projektové dokumentace parkovacího domu Krejnická čekáme na dokončení schvalování změn územního plánu. Parkování je pro Jižní Město tíživým tématem, proto i v letošním roce zůstávají finance nejen na studie konkrétních parkovacích domů, ale také na koncepční řešení - již v tuto chvíli je zasmluvněna studie Dopravy v klidu 2021. Stejně tak je v rozpočtu počítáno i s navazující analytickou studií, která je nezbytná pro zaveden rezidenčního bydlení.

V rozpočtu je také počítáno s obnovením lávky u polikliniky Opatovská, která byla z havarijních důvodů v roce 2019 demolována, nebo s pokračováním v rozvoji bezmotorové dopravy.

Územní rozvoj

Pro letošní rok jsme v oblasti územního rozvoje vyčlenili část financí na komunikaci s občany, a to především prostřednictvím diskuzí, infostánků a infokiosků na našem území. Zároveň byly vyčleněny i finance na jednání výboru pro územní rozvoj a životní prostředí v sálu, který pojme až 30 lidí.

Největší položkou v oblasti územního rozvoje jsou plánované studie: sociodemografická studie a její mapová interpretace (měla by být mj. podkladem pro strategické plánování budoucího rozvoje MČ Praha 11), koncepce strategického rozvoje Jižního Města (ta by měla stanovit strategii přístupu k rozvojovým projektům, jejichž realizaci lze v budoucnu předpokládat), dopravní studie (zejména dopravní studie Háje – jih 2020, dopravní studie Jižní Město II), studie výstavby parkovacích domů (PD Gregorova, PD Šalounova,…), studie regenerace veřejných prostranství a podrobnější studie zelené prostupnosti (studie k naplnění a ke koncepčnímu doplnění Pasportu vybraných pobytových veřejných prostranství vhodných k regeneraci, studie vzájemného propojení oblastí Hostivařské přehrady, Milíčova a Kunratického lesa zelenými koridory), studie výstavby domů družstevního bydlení, studie veřejného venkovního koupaliště na Praze 11, studie nové radnice MČ Praha 11.

Sdílení je aktem lásky

Další podobné články