Povolební strategie

1. Preambule

Piráti brzy dokončí první volební období ve vedení Prahy 11 a do voleb v roce 2022 jdou s jasnou vizí, jak pokračovat v započaté práci pro jihoměšťany. V roce 2018 se Jižní Město díky voličské podpoře ocitlo na prahu změny. Ta ale nenastane přes noc. Správné věci totiž vyžadují čas, a hlavně hodně úsilí. Za tři roky jsme dosáhli výrazného rozvoje naší MČ a v tom chceme následující 4 roky pokračovat.
Nedávné události ukázaly, že není žádná jiná strana, která by na sobě neměla stín korupční kauzy či nevystupovala s populistickými hesly. Naše protikorupční opatření nastavená na radnici se ukázala jako funkční, protože dlouhodobě držíme K-index na hodnotě B. Sami jdeme vzorem, i proto Piráti před každými volbami připravují tuto tzv. povolební strategii, kde si sami sobě stanoví jasná a transparentní pravidla, jak budou postupovat v rámci potenciálního formování nové koalice a v rámci vyjednávání programu nové koalice i obsazení jednotlivých postů. Jsme jediná strana, která takto otevřeně deklaruje svůj postup, určuje vyjednavače a priority při vyjednávání, nechceme žádné zákulisní kšefty a osobní handly o místa či vliv ve firmách, chceme transparentní a jednoznačné rozdělení gescí, pravomocí a odpovědnosti. Touto strategií dáváme jasný vzkaz našim voličům, kterým otevřeným způsobem říkáme, co od nás mohou očekávat. Zároveň končící funkční období ukázalo, že na těchto pravidlech musíme v nejvyšší možné míře trvat i ve vztahu k případným koaličním partnerům nebo vůči Radě z opozice. Budeme usilovat o posílení veřejného dohledu nad jednotlivými gescemi a firmami kde je vlastníkem MČ 11. Jasně v této strategii deklarujeme, že nepodpoříme svými hlasy kroky, které by byly v přímém rozporu s těmito záměry. Posilování veřejného dohledu je nejen tím, co od nás voliči na prvním místě očekávají, zavírá také dveře korupci a organizovanému zločinu.

Na úvod deklarujeme, že každý pirátský zastupitel se bude především řídit:

2. Hlavní cíle Pirátů v Praze 11 a podmínky účasti na Radě města

Naším cílem je vyjednávat samostatně o koalici z takové pozice, abychom mohli navázat na pozitivní práci pro Jihoměšťany, kterou jsme na Praze 11 v koalici za 3 roky vykonali. Chceme se podílet na správě městské části s kompetentními lidmi a s demokratickými stranami. Za 3 roky v koalici jsme prokázali, že známe řešení problémů naší městské části, řídíme ji s čistým štítem a především máme odvahu řídit naší Jedenácku správně. Pokud dostaneme důvěru občanů, budeme se účastnit vyjednávání o sestavení Rady MČ11 s cílem dostat maximum našich priorit do programu koalice. Zároveň v zájmu zajištění možnosti skutečného plnění našich priorit pohlídáme, aby programové prohlášení obsahovalo nejen základní programové teze, ale i návrhy opatření, která jsme formulovali v našem programu. Nelpíme ale za každou cenu na zisku funkcí. Jsme připraveni se zhostit i role kritické, ale konstruktivní opozice. Programové priority budeme prosazovat dle témat schváleného programu, který místní fórum schválilo 23. července 2022. Budeme jednat se všemi ostatními politickými stranami. Nepodpoříme Radu s účastí subjektů ohrožujících základy liberální demokracie nebo s historickým dědictvím likvidace demokracie v této zemi, tj. zejména s účastí KSČM, SPD či Trikolorou. Totéž se týká lidí, kteří se na činech nedemokratického režimu osobně podíleli, spolupracovali s jeho složkami nebo se k postojům rozporujícím základy demokracie a právního státu veřejně hlásí.Taktéž jsou pro nás nepřijatelné osoby spojené s antisemitismem. Výběr radních a jakákoliv smlouva o povolební spolupráci (uzavření koaliční smlouvy, tolerance menšinové rady, …) podléhají souhlasu místního fóra Pirátů Praha11, které má poslední slovo.

3. Jak se chováme, co děláme před volbami, po nich a po schválení strategie

Po schválení této strategie ustanovíme oficiálně vyjednávací tým. Vyjednávací tým se při svém jednání řídí tradičními pirátskými zásadami týmové spolupráce.

Tento vyjednávací tým, v úzké spolupráci s předsednictvem místního sdružení a s čelem kandidátky (čelo je definováno jako místa 1-7 kandidujících), po volbách již se zvoleným Zastupitelským klubem, určí strategii vyjednávání, resp. analyzuje programové priority kandidujících stran ve snaze najít společné předběžné programové shody.

Vyjednávací tým oznámí všem, dle této strategie relevantním, konkurenčním subjektům své složení a tuto strategii tak, aby postup ve veškerých jednáních byl zcela transparentní a ostatní politické subjekty věděly, na koho se obracet. Vyjednávací tým může zřizovat subtýmy pro jednotlivé oblasti (doprava, územní rozvoj, sociální věci, kultura a další) za účasti dalších členů, místního fóra či odborníků, vždy však za účasti jednoho člena hlavního vyjednávacího týmu, aby se udržovat celkový přehled o projednávaných a vyjednaných záležitostech.

Vyjednávací skupina bude neprodleně a bez zbytečného odkladu informovat členskou základnu o všech proběhlých schůzkách a pokrocích v jednáních. To platí i na dobu před i po volbách.

3.1. Během voleb

Výsledky voleb budeme společně sledovat na místním volebním štábu. Během volební noci nebudeme uzavírat žádné dohody a vydávat žádná prohlášení o spolupráci. Lídr kandidátky a členové vyjednávacího týmu můžou nezávazně komunikovat s ostatními politickými subjekty nebo s médii adekvátně k situaci.

3.2. Hned po volbách

Sejdeme se hned v neděli jako nově zvolený klub zastupitelů a zvolíme jeho předsedu. Klub se následně setká s celým vyjednávacím týmem a určí na základě výsledků voleb společně strategii prvních kroků pro vyjednávání. Vyjednávání vede lídryně kandidátky nebo vyjednávacím týmem pověřený člen vyjednávacího týmu. Vyjednávací tým jedná jednotně, rozhoduje kolektivně. Informace o postupu vyjednávacího týmu jsou zasílány na vědomí klubu a místnímu fóru jako celku. Lídryně a jím pověření spolupracovníci z mediálního týmu a volebního štábu mají na starosti také hlavní mediální výstupy z jednání. Po projednání výsledku vyjednávání s klubem a místním předsednictvem bude předložen návrh rozhodnutí o konkrétní podobě povolební spolupráce (včetně známých personálií) do referenda na jednání místního fóra. Pokud je schválena koaliční smlouva, má program koalice, schválený místním fórem, přednost před volebním programem tam, kde jsou v rozporu.

4. Vztah klubu k Radě

Bez ohledu na rozložení mandátů jsme připraveni spolupracovat na prosazení programových priorit se všemi subjekty, které budou v zastupitelstvu. Zde uvádíme různé scénáře spolupráce s ostatními stranami:

4.1.Vítězství Ve Volbách

Na starostku nominujeme lídryni kandidátky. Budeme v jednáních postupovat odpovědně k voličům a Pirátské straně. Strany, které oslovíme jako první, si určíme v rámci taktiky vyjednávání s ohledem na jejich program, zvolené zastupitele, důvěryhodnost, vystupování v kampani, historickou zkušenost a celostátní politický kontext.

###4.2. Účast na radě

Pokud budeme mít na základě výsledků voleb odpovídající mandát, jsme připraveni jednat o účasti v Radě s cílem prosadit maximum našeho programu. Klub či místní fórum mohou radního žádat o vysvětlení a v extrémním případě se mohou usnést na vyjádření nedůvěry. V takovém případě předseda klubu v souladu s koaliční smlouvou iniciuje výběr nového radního a výměnu na dané pozici dle našich programových priorit.

4.3 Tolerance menšinové Rady

Pokud budeme jazýčkem na vahách, zvážíme toleranci menšinové Rady výměnou za zohlednění našich politických priorit v programu koalice. Tolerance je podmíněna plněním dohodnutých závazků, otevřeností při vládnutí a průběžnou politickou, veřejnou a odbornou diskuzí k připravovaným záměrům.

4.4 Konstruktivní opoziční práce

Pokud nebudeme součástí Rady, chceme získat taková místa ve výborech zastupitelstva, abychom měli přístup k aktuálním informacím, mohli maximálně prosazovat náš program a pravidla transparence, případně také zasáhnout při podezření na pochybné aktivity. Jako opoziční strana si budeme požadovat předsedání kontrolnímu výboru. Naše opozice bude konstruktivní a motivovaná veřejným zájmem. Formou připomínek, předkládáním návrhů, prací ve výborech případně v komisích, zveřejňováním informací a aktivizací občanské veřejnosti nadále budeme usilovat o prosazování našeho programu.

5. Souběh funkcí a obsazování dozorčích rad

Naši zastupitelé kandidující zároveň na městské části se zavazují, že budou vykonávat max. 1 uvolněnou funkci a řídí se celostátním Všeobecným kodex veřejného zastupitele. V případě vstupu do koalice budeme usilovat o to, aby dozorčí rady městských firem byly obsazovány koaličními stranami podle poměrného klíče. Poměr se aplikuje na souhrn všech obsazovaných míst a obsazení konkrétních pozic je na dohodě zastupitelských klubů. Budeme apelovat na ostatní strany a sami půjdeme příkladem, aby do Rady a dalších funkcí (dozorčích rad i úřednických pozic) byly nominovány bezúhonné, kompetentní a důvěryhodné osoby pro kvalitní správu města. Do koaliční smlouvy budeme prosazovat mechanismus pro odmítnutí kandidátů, kteří by byli v dlouhodobém střetu zájmů, tedy takovém, který nelze vyřešit do 3 měsíců od jmenování. Nebudeme vnucovat jiným stranám naše principy otevřených a transparentních nominací, ale v případě jejich zájmu jim poskytneme pomoc a know-how k jejich uspořádání. Sami se řídíme naším doporučujícím manuálem pro transparentní výběrová řízení. Souběh funkce našeho zastupitele a členství v jedné dozorčí radě městské firmy je přípustný za předpokladu, že nominace bude výsledkem otevřené a transparentní diskuze zastupitelského klubu a bude dávat politický smysl.

6. Vnitřní Poměry klubu

Klub zastupitelů Pirátů tvoří všichni zvolení zastupitelé. Každý zastupitel se řídí schváleným kodexem, demokratickým minimem, volebním programem a jedná v souladu s touto strategií. Klub usiluje o maximální možnou míru vnitřního konsenzu a jednotu navenek, tedy i při hlasování na zastupitelstvu. Po sestavení rady si členové klubu rozdělí agendy do své působnosti tak, aby byly pokryty všechny oblasti. Klub schválí způsob společného plánování priorit, projektového vedení, pravidelného vyhodnocení a zveřejňování dosahovaných výsledků zastupitelů a dalších funkcionářů a požadavky na předjednání návrhů v gesčních týmech. Nelze-li rozhodnout podle programu či jiných schválených dokumentů, klub konzultuje otázky s místními expertními týmy (METy případně KETy). Stejně tak tyto orgány se mohou obrátit na klub a ten je povinen s nimi věc projednat. Pro nominace kandidátů do různých funkcí zřídí klub zvláštní nominační tým s účastí expertů a stanoví tomuto týmu průhledný postup. Každý pracovník, kterého vybírá klub nebo zastupitel, musí projít společnou částí výběrového řízení, kterou organizuje klub a kde se ověřují základní předpoklady. Zastupitel Pirátů z principu nevybírá své rodinné příslušníky a partnery. Označení hlasování za tzv. zásadní hlasování musí být přijato minimálně 2/3 členů klubu a nesmí být v rozporu s programem strany, případně schváleným programovým prohlášením koalice. V takovém případě se očekává, že klub bude hlasovat na jednání zastupitelstva jednotně. Klub schvaluje rozdělení funkcí a gescí uvnitř klubu, volí a odvolává svého předsedu a případné místopředsedy a schvaluje svůj jednací řád.

Budeme usilovat o co nejužší kontakt mezi klubem a stranou a o koordinaci pirátské politiky na různých úrovních, od místní po vládní.

  • Místní fórum vždy schvaluje koaliční smlouvu nebo jinou podobnou politickou dohodu a rozhoduje o nominacích zástupců Pirátů na funkce v Radě.
  • Klub bude pravidelně informovat členskou základnu o své činnosti a výsledcích.

Neschválí-li místní fórum něco jiného, je klub vázán volebním programem tak, jak byl v platnosti v době voleb, případně přijatou koaliční smlouvou, která program nahrazuje tam, kde jsou v rozporu. Jednání klubu o projednávaných tiscích jsou členům zpravidla přístupná.