Moderní společnost začíná v moderní škole

Chceme, aby každé dítě trávilo svůj čas ve škole rádo a rozvinulo zde plně své schopnosti. Podporujeme větší zapojení dětí do fungování škol prostřednictvím žákovských parlamentů. Školy budeme motivovat k zavádění inovativních způsobů vzdělávání a investovat do jejich údržby a rozvoje.

Inovativní vzdělávání do veřejného školství

Nadále podporujeme inovativní způsoby vzdělávání. Vycházíme z tradičních a ověřených způsobů vzdělávání, které chceme inovovat a přizpůsobovat požadavkům současné společnosti. Zajímá nás kvalita vzdělávání ve školských zařízeních zřizovaných městskou částí, chceme ji ve spolupráci s vedením škol rozvíjet.
Podporujeme využívání možností, které poskytuje Rámcový vzdělávací program. Podporujeme projektové vzdělávání, které dokáže propojit a aplikovat poznatky z různých předmětů a možnosti prostupnosti předmětů napříč ročníky. Každá škola by měla mít vizi vzdělávání, formativní hodnocení by mělo být samozřejmostí. Chceme, aby naši žáci uměli kriticky myslet a byli připraveni na život v moderní digitalizované společnosti.

 • Program na podporu činnosti škol zaměřený na rozvoj jazyků, podporu třídních kolektivů, logopedii, rozvoj pedagogických pracovníků
 • Místní akční plán ve své pokračování rozvíjí sdílení dobré praxe mezi školami a přináší inovace
 • Při výběrových řízeních na ředitele je požadována koncepce školy
 • Při prodloužení funkčního období ředitele je požadována koncepce školy a její plnění
 • Budeme finančně podporovat inovativní vzdělávání v našich veřejných školách (prvky alternativních výukových směrů, dělenou výuku, projektové vyučování)
 • Chceme vytvořit koncepci školství městské části Praha 11
 • Zavedení energetického managementu
 • Budeme požadovat koncepce jednotlivých škol, které chceme pro rodiče veřejně přístupné na internetu
 • Budeme motivovat školy k tomu, aby zveřejňovaly svůj školní vzdělávací program

Restart škol po krizi

Školy se stále nacházejí ve složitém období, které může být nejen pro děti velmi psychicky náročné.
Posílíme profese jako jsou speciální pedagogové, psychologové a preventisté, stejně jako samotné preventivní programy. Chceme podpořit dobré klima škol.

 • Program na podporu činnosti škol
 • Psychosociální podpora žáků a třídních kolektivů v ZŠ
 • Psychosociální podpora a rozvoj pracovníků ZŠ a MŠ
 • Projekt Demokratická kultura
 • Chceme zavést peer týmy v rámci MČ – tedy týmy zaměřené nejen na rizikové chování, které budou obsahovat lidi se zkušeností s danou problematikou
 • S pomocí dotačních programů podpoříme zvýšení pohybové aktivity dětí
 • Budeme realizovat programy na podporu činnosti škol zaměřené na budování kolektivu

Participace směrem nahoru

Chceme znát názory rodičů, žáků, učitelů a vedení škol. Budeme podporovat vedení škol, aby naslouchalo návrhům všech aktérů vzdělávání, které povedou ke zlepšení kvality výuky.
Chceme aktivizovat děti. Žákovské samosprávy považujeme za nutnou platformu uvnitř škol, kterou se děti učí podílet se na rozhodování, při špatném pojetí však způsobí více škody než užitku.
Zajímá nás zpětná vazbu rodičů a učitelů. Budeme se snažit hledat věcné a řešení problémů ve prospěch všech zúčastněných stran.
Nadále podporujeme a chceme koncepčně uchopit práci školských rad.

 • Projekt Demokratická kultura do škol, který rozvíjí demokracii napříč školami
 • Místní akční plán
 • Dotazníkové šetření po první vlně covidu – anonymní možnost vyjádření se k průběhu distanční výuky na jednotlivých školách
 • Chceme zavést každoroční evaluační formuláře a dotazníková šetření
 • Podporujeme projekt Rozvoj demokratické kultury ve školách Prahy 11
 • Podporujeme činnosti žákovských samospráv a podpora jejich průvodců
 • Chceme pravidelné setkávání zástupců MČ a nominantů ve školských radách
 • Budeme organizace setkávání zástupců školských samospráv napříč městskou částí

Kvalitní administrativa

Pomůžeme školám s přístupem ke kvalitnímu softwaru a elektronickým výukovým materiálům bez zbytečných nákladů.
Pomůžeme školám vytvářet moderní a přehledné webové stránky, kde budou srozumitelně prezentovat koncepci školy. Podporujeme zavedení elektronických třídních a žákovských knih i v MŠ. Budeme prosazovat elektronické výroční zprávy, které povedou ke snížení administrativní práce vedení škol. Zajistíme maximální součinnost radnice s našimi školami.

 • Elektronické nástěnky v MŠ
 • Elektronické registrace do MŠ
 • Iniciovali jsme celopražský projekt elektronických registrací do MŠ a ZŠ
 • Iniciovali jsme celopražský projekt elektronických výročních zpráv
 • MŠ, které měly zájem, jsme pomohli inovovat webové stránky
 • Chceme sdílené dokumenty mezi vedením škol a školským odborem městské části
 • Vykazování informací bude v jednotném informačním systému ve spolupráci s HMP a MŠMT
 • Dokončíme elektronické zápisy do škol skrze Portál Pražana, nikoliv pouze registrace
 • Nabídneme školám podporu s dotačními tituly formou konzultace
 • Obnovíme web skolstvijm.cz, který přehledně informuje rodiče o aktualitách ze školství a pomůže například s přijímacím řízením na naše školy

Rekonstrukce budov škol a školek

Budeme pokračovat v rekonstrukcích budov mateřských a základních škol. Je třeba postupně snižovat energetickou náročnost budov a zajistit moderní a přívětivé prostředí pro vzdělávání hodné 21. století. Při rekonstrukcích budeme dbát na energetickou udržitelnost.
Transparetní výběrová řízení na veškeré investice jsou samozřejmostí, ze které neselvíme. Cílem je dosažení co nejnižší ceny a nejvyšší možné kvality.

 • Dostavba západního křídla ZŠ a MŠ Chodov
 • Rekonstrukce kuchyně ZŠ Mendelova
 • Část zateplení ZŠ Ke kateřinkám
 • Rekonstrukce střechy včetně zateplení ZŠ Pošepného náměstí
 • Rekonstrukce sociálního zařízení u tělocvičny ZŠ Mikulova
 • Drobné pravidelné opravy na základě požadavků škol
 • Dokončíme připravený projekt ZŠ Ke Kateřinkám – zateplení obvodového pláště a výměna oken
 • Dokončíme stavební úpravy hlavního vchodu ZŠ Ke Kateřinkám
 • Zrealizujeme rekonstrukci vzduchotechniky – MŠ Hroncova
 • Zrealizujeme rekonstrukci regulace topného systému ZŠ Donovalská
 • Zrealizujeme rekonstrukci povrchu hřiště – ZŠ Campanus
 • Zrekonstruujeme atrium ZŠ Květnového vítězství II
 • Zrekonstruujeme školní kuchyni MŠ Markušova
 • Budeme realizovat pravidelné drobné opravy školních budov dle požadavků našich škol a jejich důležitosti

autoři: Zuzana Ujhelyiová, Pavel Podgorný
odborná konzultace: Lukáš Truksa, Zuzana Böhmová