Pomáhejme napříč generacemi

V nelehkých životních situacích si všichni zasloužíme pomoc a pocit bezpečí. Na radnici podpoříme rozvoj protidrogových programů pro děti, zvýšení dostupnosti lékařů, zlepšení péče o seniory a rodiče samoživitele nebo aktivity zaměřené na propojování generací.

Efektivní řešení problémů našich obyvatel

Současná sociální a ekonomická situace přináší různé životní problémy. Aktualizujeme analýzu potřeb občanů Prahy 11 v oblasti dostupnosti a spokojenosti s nabídkou sociálních a zdravotních služeb na městské části. Přizpůsobíme a budeme podporovat rozvoj sociálních a zdravotních služeb dle zjištěných požadavků a potřeb. Budeme i nadále podporovat stávající i nové subjekty poskytující sociální a zdravotní služby.

 • Dokončení koncepce Sociálních a návazných služeb na Praze 11 a příprava nové koncepce na následující období
 • Finanční pomoc místním mládežnickým klubům a asociacím
 • Podpora Jihoměstské sociální a.s.
 • Aktualizujeme analýzu potřeb sociálních služeb na Praze 11
 • Budeme pokračovat v koncepci Sociálních a návazných služeb na Praze 11 2022-2026
 • Podporujeme stávající i nové subjekty poskytujících sociální a zdravotní služby

Prevence je cestou k bezstarostnému dětství

Prosazujeme moderní a efektivní řešení rizikového chování mládeže a dětí, kterému chceme aktivně předcházet. Vytvoříme komplexní mezioborovou analýzu závislostního chování rizikových skupin dětí a mládeže a následné řešení jejich situace (například užívání návykových látek, šikana, krádeže…). Budeme iniciovat spolupráci rodin a subjektů kliniky adiktologie, škol na území MČ, radnice, neziskových organizací z Prahy 11 a příslušného oddělení městské policie.

 • Finanční podpora programů prevence šikany, a prevence sociálně-patologických jevů v ZŠ
 • Podpora činnosti neziskových organizací a nízkoprahových klubů na území MČ
 • Budeme finančně podporovat programy primární prevence ve spolupráci kliniky adiktologie, neziskového sektoru, radnice, škol a městské policie
 • Podporujeme volnočasové aktivity, neziskové organizace a nízkoprahové kluby
 • Realizujeme projekt Prevence duševního onemocnění děti (norské fondy)
 • Podporujeme realizaci projektu KIVA
 • Chceme realizovat anonymní evidenci na území MČ Praha 11

Nikoho v tom nenecháme samotného

Vzhledem k poměrně vysokému počtu rodičů samoživitelů a jejich dětí na území Prahy 11 chceme zlepšit jejich životní situaci pravidelnou nejen potravinovou pomocí a dostupnou bezplatnou právní poradnou. Stejně tak ale nezapomínáme ani na seniory a budeme i nadále podporovat širokou nabídku pro jejich volnočasové aktivity.
Pro zájemce na Praze 11 chceme mít vhodná prostředí v podobě komunitních center, kde by se mohli různé skupiny zapojit do společných aktivit (například senioři, děti, studenti, rodiče samoživitelé). V projektu Sousedské pomoci chceme posilovat komunitní solidární občanskou společnost.

 • Získáváme zájemce o účast v projektu Sousedské pomoci
 • V Pirátském centru Jižní Město pořádají dobrovolníci z řad Pirátů výdej potravinové pomoci pod záštitou Nadačního fondu humanitární pomoci
 • Podporujeme volnočasové aktivity seniorů skrze Jihoměstsou sociální a.s.
 • Dotační programy v oblasti sociální
 • Budeme i nadále pokračovat v podpoře bezplatné právní poradny
 • Podpoříme pravidelnou potravinovou pomoc na území Prahy 11
 • Vytvoříme v rámci Jihoměstské sociální a.s. možnost setkávání a pomoci pro seniory a rodiče samoživitele a jejich dětí k zajištění vzájemné sociální interakce, pomoci a podpory
 • Podpoříme volnočasové aktivity místních domovů pro seniory

Naši občané si zaslouží dostupné a důstojné bydlení

Podporujeme sociální bydlení v zájmu dostupnosti bydlení pro všechny. Podporujeme výstavbu domovů pro seniory z důvodu zvyšující se poptávky z řad občanů Prahy 11. Chceme v městských bytech umožnit alternativní možnosti bydlení v podobě sdíleného bydlení.

 • Začali jsme rekonstrukci ubytovny Sandra a získali na ní financování
 • Pravidelně přidělujeme byty ze sociálních důvodů
 • Dokončíme rekonstrukci ubytovny Sandra
 • Budeme realizovat pronájmy městských bytů i ze sociálních důvodů
 • Podporujeme výstavbu nových domovů pro seniory na našem území
 • Chceme umožnit v městských bytech sdílené bydlení

Bezpečné Jižní Město

V okolí svého bydliště bychom se měli cítit bezpečně. Budeme pokračovat v cíleném vytipovávání rizikových lokalit, a to ve spolupráci s místními obyvateli, ale i s neziskovým sektorem. Následně ve spolupráci s městskou policií a MHMP zvýšíme hlídky na vytipovaných lokalitách. Strážníků zároveň musí být dostatečné množství. Budeme finančně i materiální podporovat městskou i státní policii a hasiče na našem území. Zajistíme možnost ubytování pro policisty a hasiče.

 • Byty pro policisty ve veřejném zájmu
 • Podpora projektu kamer umístěných na oděvu strážníků
 • Přidělování finančních darů městské i státní policii a hasičům
 • Nové veřejné osvětlení u metra Opatov a v Centrálním parku, rekonstrukce dalších osvětleních v ulicích Jižního Města
 • Budeme pracovat na základě analýzy rizikových míst
 • Chceme vyjednat zvýšení hlídek na jednotlivých rizikových místech
 • Budeme podporovat a snažit se o kultivaci jednotlivých rizikových míst – rozšíření kamerového systému, osvětlení problematických míst
 • Budeme poskytovat finančně i materiálně městskou i státní policii a hasiče působící na našem území
 • Budeme přidělovat byty ve veřejném zájmu policistům i hasičům

autoři: Šárka Hozmanová, Zuzana Böhmová
odborná konzultace: Jan Mejsnar, Petra Mžourková