Ať Jižák nezamrzne – férový a smysluplný rozvoj

Občané si zaslouží moderní a smysluplný rozvoj Jižního Města. Chceme dostavbu center v místech stanic metra, která poskytnou obchody, restaurace a další služby. Po investorech budeme vyžadovat zajištění dostatečných parkovacích míst, maximalizaci zeleně a další investice do veřejného prostoru. Chceme podpořit výstavbu družstevního bydlení s účastí radnice. Dokončíme rekonstrukci ubytovny Sandra, kde vznikne 174 nových městských bytů.

Budoucnost Jižního Města

V současnosti Jižní Město nemá ucelenou představu o svém rozvoji a pokud dochází ke změnám, tak nejsou navzájem provázané a není jasný jejich výstup. Jednotlivé investice a opravy sice jsou samostatně odůvodnitelné, ale v celkovém pohledu nejsou zcela koncepční.
Piráti chtějí zohlednit názory obyvatel MČ, navrhnout strategii rozvoje Jižního Města a zaměřit se jak na podporu silných stránek (dobrá dopravní dostupnost, velké zelené plochy, dostupnost vzdělávání) tak i řešení problematických témat (bezpečnost, dostupnost kulturního vyžití, zanedbané okolí stanic metra, parkování, absence služeb a volnočasového využití parteru, sportoviště, spolkový život).

 • Vytvořili jsme demografickou studii, která tvoří jeden z podkladů pro tvorbu strategie rozvoje MČ
 • Provedeme průzkum mezi obyvateli MČ, na téma silných a slabých míst Jižního Města
 • Na základě vstupů od veřejnosti a stávající demografické studie vytvoříme strategii rozvoje Jižního Města

Chceš stavět? Přispěj!

Investiční záměr vždy vnáší do dané lokality dopady odpovídající velikosti záměru. Proto na hl. m. Praze byla schválena “Kontribuce” která stanovuje pravidla spoluúčasti investora k městu. Chceme aby se investoři více podíleli na rozvoji oblasti, ve které staví. Budeme důsledně dbát na jejich finančním zapojení do rozvoje okolí výstavby, a to jak v oblasti veřejného prostoru jako jsou parky, tak i do okolní infrastruktury (silnice, chodníky, cyklostezky, školy, další veřejná vybavenost).

 • Vytvořili jsme metodiku na MHMP
 • Zahájili jsme tvorbu participačních smluv na městské části
 • Implementace kontribuce (pravidel schválených HMP
 • Částka pro výpočet při změně územního plánu musí být pro investora demotivující, aby finanční zisk nevedl k upřednostnění před urbanismem v lokalitě

Rozvoj přirozených center Jižního Města

Okolí stanic metra tvoří přirozená centra Jižního Města, která se do dnešní doby nepodařilo rozvinout do jejich skutečného potenciálu.
Od zprovoznění linky C se na Jižním Městě do okolí stanic metra neinvestovalo a v současnosti je okolí stanic (kromě stanice Chodov a interiéru metra Opatov) ve špatném technickém stavu a nejsou zcela dotvořeny.
Proto podporujeme dotvoření okolí stanic metra. Tím se vytvoří zázemí pro nové obchody, restaurace, kavárny a další služby a dojde k zatraktivnění Jižního Města pro širokou veřejnost.

 • Územní studie Opatov – Na Jelenách
 • Územní studie Roztyly
 • Připomínkujeme Metropolitní plán, který je predispozicí pro tvorbu urbanistických studií a rozvoje území.
 • Budeme podporovat spolupráci s vysokými školami v oblasti architektury a urbanismu a s MČ necháme udělat několik studentských prací, které MČ nasměřují v možnostech využití daného území
 • Vypíšeme veřejné architektonické soutěže na urbanismus jednotlivých okolí stanic metra.
 • Okolí stanic řešíme pomocí územních studi
 • Podporujeme dostavbu v okolí stanic metra tak, aby zbytečně nezatěžovala okolí a měla výrazný přínos pro obyvatele

Cesta k dostupnému bydlení

Budeme aktivně podporovat vznik družstevního bydlení. Cílem je přispět k rozšíření možností cenově dostupného bydlení pro obyvatele na území Prahy.
Družstevní bydlení bude výhodné také pro město, které se rovněž stane členem družstva a v realizovaných projektech bude mít dispoziční právo k jedné třetině bytů. Byty bude následně pronajímat občanům. Tímto způsobem Praha obrátí trend dosavadních let, kdy se neustále snižoval počet městských bytů, kterých má město v současnosti velký nedostatek.
Zároveň dokončíme rekonstrukci ubytovny Sandra a budeme pokračovat v opravách městských bytů. Město musí mít dostatečné kapacity bydlení pro ty, kteří jej potřebují. Byty budeme přednostně přidělovat potřebným profesím – učitelům, zdravotníkům, hasičům, policistům a dalším pomáhajícím profesím.

 • Zásady projektu Dostupné družstevní bydlení s účastí hl. m. Prahy schválilo Zastupitelstvo hl. m. Prahy v prosinci 2020
 • Usilujeme o získání pozemku u Archivu v rámci participačního jednání s investorem
 • Začali jsme rekonstruovat ubytovnu Sandra a z velké části získali financování od hl. m. Prahy
 • Ukončili jsme prodej městských bytů
 • Rekonstruujeme městské byty
 • Vytipujeme vhodné pozemky pro výstavbu družstevního bydlení
 • Budeme se ve spolupráci s hl. m. Prahou podílet na tvorbě metodiky projektu
 • Budeme se ve spolupráci s hl. m. Prahou podílet na stanovení podmínek pro vstup do družstva
 • Chceme aktivně začít pracovat na projektu družstevního bydlení
 • Dokončíme rekonstrukci ubytovny Sandra, kde vznikne 174 nových bytů
 • Budeme pokračovat v postupné rekonstrukci městských bytů

autoři: Petr Klán, Josef Kocourek