Řízení o vydání celoměstsky významných změn

Řízení o vydání celoměstsky významných změn

Řízení o vydání celoměstsky významných změn Z 2772/00, Z 2781/00 a Z 2797/00 Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy

Na jednání Zastupitelstva městské části Praha 11 dne 19. 2. 2019 je navržen bod programu s názvem „Řízení o vydání celoměstsky významných změn Z 2772/00, Z 2781/00 a Z 2797/00 Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy“.

Investor zažádal o změnu územního plánu na pozemcích bývalého areálu Interlov a to: z ZVO-G “ostatní plochy” (Území sloužící pro areály a komplexy specifických funkcí nebo jejich kombinace a pro koncentrované aktivity neuvedené v jiných zvláštních územích) na SV-G “všeobecně smíšené” (Území sloužící pro umístění polyfunkčních staveb nebo kombinaci monofunkčních staveb pro bydlení, obchod, administrativu, kulturu, veřejné vybavení, sport a služby všeho druhu, kde žádná z funkcí nepřesáhne 60% celkové kapacity území vymezeného danou funkcí). Prakticky to tedy znamená, že Passerinvest Group (investor) přehodnotil původní záměr vybudovat areál administrativních budov a rozhodl se vytvořit komplex zahrnující i bydlení a občanskou vybavenost. Nynější navrhovaná změna územního plánu povoluje investorovi vystavět původní projekt. Změna umožní realizovat nový záměr výstavby zahrnující i bydlení.

Souhlasíme s navrhovanou změnou. Tato změna umožní rozvoj v dané lokalitě. Zástavba vznikne výlučně na brownfieldu a zeleň bude rekultivována do parku. Potok protékající územím bude vrácen na povrch a vzniknou nové vodní plochy. Vlastní lokalita trpí nadměrným hlukem, proto není vhodná jako zóna klidu. Plánovaná realizace kancelářské budovy by měla přinést zklidnění v dané lokalitě a umožnit bytovou výstavbu.

Protože Praha 11 nemá v tuto chvíli vytvořena pravidla pro smlouvy s investory, je třeba postupovat i nadále obezřetně s ohledem na riziko nadměrné zastavení plochy. Ačkoliv se prezentovaná studie na první pohled zdá přívětivá, není závazná.

Projekt se realizuje výlučně na pozemcích Office Park Roztyly, a.s.. Na závěr si dovolím osobní názor. Přestože v tuto chvíli je pro mne hodně neznámých, vnímám prezentované změny vesměs pozitivně. Rozhodně, po vypořádání se s neznámými (hlavě doprava, parkování, kapacita školek a školy, ekologický dopad), si zaslouží tento projekt podporu.

Podrobnosti naleznete zde:

Josef Kocourek

Sdílení je aktem lásky

Další podobné články

Postřeh ke schválené kontribuci
28.02.2022

Postřeh ke schválené kontribuci

Praha, 28. února 2022 – Na konci ledna byl na zastupitelstvu hl. m. Prahy schválen dokument s názvem “Metodika spoluúčasti investorů”, který stanovuje, jakou měrou by se soukromí investoři měli finančně podílet například na budování...

Budoucnost Metropolitního plánu a postup Prahy 11
29.04.2021

Budoucnost Metropolitního plánu a postup Prahy 11

I nás na Jižním Městě zajímá jaká je budoucnost městského plánování v Praze, která samozřejmě ovlivní do jisté míry každého z nás. Metropolitní plán hlavního města Prahy je nová koncepce obsahující nový přístup k plánování...