O projektu Areálu ledových sportů přehledně

O projektu Areálu ledových sportů přehledně

Praha, 31. ledna 2022Projekt Areálu ledových sportů, který vzniká na pozemku Základní školy Ke Kateřinkám, v poslední době hýbe Prahou 11. Jedná se o vybudování sportovního areálu s ledovou plochou pro bruslení, curlingovou plochou, ale také s dalšími menšími sportovišti (ta již jsou postavena). Halu Areálu ledových sportů staví společnost AR DELTA a.s., ve které je městská část Praha 11 polovičním vlastníkem akcií firmy. Areál by měl sloužit nejen obyvatelům naší městské části, ale i pro další obyvatele Prahy. Dohodnuté jsou také pravidelné hodiny pro děti ZŠ Ke Kateřinkám, která by v areálu měla mít rezervováno 5 hodin týdně. Možnost využít areál budou mít i další jihoměstské školy.

Vinou nejen politických předvolebních bojů se aktuálně celý projekt výstavby haly s ledovou plochou pro bruslení ocitá v krizi. Bývalí koaliční partneři (Piráti, ANO, TOP/STAN, ODS) nejprve souhlasili v lednu 2020 s odkupem poloviny akcií společnosti s tím, že městská část Praha 11 tak bude mít možnost aktivně provoz areálu ovlivňovat a zároveň po řádném splacení úvěru 135 milionů se provozování areálu stane i podnikem, která by měl generovat zisk. V polovině loňského roku se názor hnutí ANO a ODS změnil a nyní trvají na odprodeji podílu městské části ve společnosti (nutno podotknout, že v různých variantách). Vzhledem k vývoji a přijatým usnesením ze strany zastupitelstva MČ Prahy 11 již o projektu nemůže rozhodnout rada sama, ale musí o vyřešení situace rozhodovat zastupitelstvo městské části Praha 11. Společnost AR DELTA a.s. sice ve stavbě pokračuje, ale vzhledem k neshodám v zastupitelstvu a nejasnému postoji městské části se ocitá v problémech. Zastupitelské kluby Pirátů a TOP/STAN pro toto usnesení nehlasovaly. Do problémů uvádí společnost samo zastupitelstvo neschopností se shodnout na řešení. V tuto chvíli se jedná primárně o dva problémy: termín dostavby, který je uveden v právu stavby, a přechod na dualistický systém (změna struktury řízení společnosti prostřednictvím správní rady na představenstvo a dozorčí radu), který měl být dle novely zákona hotov již na konci roku 2021. Bez schválení prodloužení termínu dostavby dochází ke snižování hodnoty společnosti a také se snižuje možnost společnost prodat. Reálně hrozí, že městské části Praha 11 zbude jen rozestavěný objekt na školním pozemku a soudní spory.

Zastupitelský klub Pirátů Praha 11 se dlouhodobě snaží najít takové řešení, které bude nejvýhodnější především pro městskou část Praha 11. Chceme, aby stavba byla zdárně dokončena a Pražané měli zase o jednu možnost celoročního bruslení více. Klub považuje za možné tři varianty řešení:

  • A. Schválení dodatku č. 5 ke smlouvě, tj. prodloužit termín dostavby v rámci platného práva stavby.
  • B. Odkoupit 50% akcií od akcionáře II/ALS Investors, a.s. (kupcem nemusí být nutně MČ, ale např. HMP).
  • C. MČ P11 nabídne podíl 50% k prodeji, kdy předkupní právo má akcionář II/ ALS Investors, a.s.. Pokud by nevyužil předkupní právo, může být po 30 dnech nabídnuto jinému zájemci/kupci.

Doufáme, že na dnešním jednání zastupitelstva městské části Praha 11 se zastupitelstvo rozhodne a projekt bude úspěšně pokračovat. Text celého usnesení zastupitelského klubu najdete ZDE.

HISTORIE PROJEKTU V DATECH:

1. 9. 2014 - Zřízení práva stavby (hlasování na ZMČ Prahy 11, starosta Mgr. Mejnský) V právu stavby je stanoveno dokončení stavby k datu 31. 12. 2016. PRO 30 (Štyler), PROTI 3, ZDRŽELI SE 3 (Kos, Kvítek, Zelenková) ODKAZ NA MATERIÁLY A ZÁZNAM JEDNÁNÍ ZDE

17. 2. 2015 - Dodatek č. 1 (hlasování ZMČ Prahy 11, starosta Ing. Štyler) Doplnění zákazu zcizení. PRO 34 (Štyler, Kos, Zdeňková, Říčař, Jirava), PROTI 0, ZDRŽELI SE 3 ODKAZ NA MATERIÁLY A ZÁZNAM JEDNÁNÍ ZDE

13. 5. 2015 - Podpis smlouvy o zřízení práva stavby starostou Ing. Štylerem a Dodatku č. 1 místostarostou Říčařem ODKAZ NA CELÝ TEXT SMLOUVY ZDE ODKAZ NA CELÝ TEXT SMLOUVY DODATEK Č.1 ZDE

16. 9. 2015 - Veřejná Prezentace záměru Areálu ledových sportů (starosta Ing. Štyler) ODKAZ NA ZÁZNAM PREZENTACE ZDE

23. 2. 2016 - RMČ Praha 11 přijala usnesení, ve kterém souhlasí s I. etapu záměru za podmínky, že stavba nebude zahájena před nabytím právní moci územního rozhodnutí II. etapy (RMČ, Ing. Štyler) ODKAZ NA USNESENÍ ZDE

1. 6. 2016 - Odbor výstavby Úřadu městské části Praha 11 vydal rozhodnutí o umístění stavby a stavební povolení na I. etapu. Vydává státní správa.

26. 9. 2016 - Závazné stanovisko k posouzení vlivů provedení záměru na životní prostředí Vydává magistrát hl. m. Prahy. ODKAZ NA STANOVISKO ZDE

10. 1. 2017 - RMČ souhlasí s I. etapou stavby bez připomínek (starosta Ing. Jirava) ODKAZ NA USNESENÍ ZDE

23. 3. 2017 - Dodatek č. 2 (hlasování ZMČ Prahy 11, starosta Ing. Jirava) posunutí termínu dostavby do 31. 12. 2018 PRO 23, PROTI 1, ZDRŽELO SE 0, NEHLASOVALO 13 (Štyler, Kos, Zdeňková) ODKAZ NA MATERIÁLY A ZÁZNAM JEDNÁNÍ ZDE

12. 4. 2017 - Podpis smlouvy Dodatek č. 2 starostou Ing. Jiravou ODKAZ NA CELÝ TEXT SMLOUVY ZDE ODKAZ NA CELÝ TEXT SMLOUVY ZDE

13. 6. 2017 - Územní rozhodnutí. Vydává státní správa. MČ námitky nepodává, pouze Chodovský spolek ODKAZ NA CELÝ TEXT ÚZEMNÍHO ROZHODNUTÍ ZDE

V průběhu 2018 proběhlo jednání společnosti AR Delta s MHMP (primátorka A. Krnáčová, O. Prokop a R. Procházka) o vstupu MHMP do společnosti AR Delta. Projekt byl zapsán do Sportovní koncepce HMP.

11. 6. 2018 - Stavební povolení. Vydává státní správa. ODKAZ NA CELÝ TEXT STAVEBNÍHO POVOLENÍ ZDE

13. 9. 2018 - Dodatek č. 3 (hlasování na ZMČ Prahy 11, starosta Ing. Jirava) posunutí termínu dostavby do 30. 6. 2020 ODKAZ NA MATERIÁLY A ZÁZNAM JEDNÁNÍ ZDE

24. 9. 2018 - Podpis smlouvy Dodatek č. 3 starostou Ing. Jiravou ODKAZ NA CELÝ TEXT SMLOUVY ZDE

V průběhu 2019 proběhlo jednání společnosti AR Delta s novým vedením MHMP (radní Vít Šimral), vstup do projektu projednával Výbor pro správu majetku, majetkové podíly a podporu podnikání ZHMP, který doporučil poskytnout finance MČ Praha 11 pro vstup do projektu. ODKAZ NA ZÁPIS Z JEDNÁNÍ VÝBORU ZDE

19. 2. 2019 - objednávka Díla AR Delty s. r. o. u společnosti Syner s. r. o. Tato objednávka byla přílohou materiálu schvalovaného na ZMČ 30. 1. 2020. ODKAZ NA TEXT OBJEDNÁVKY ZDE

5. 12. 2019 - Dodatek č. 4 (hlasování na ZMČ Prahy 11, starosta Dohnal) posunutí termínu dostavby do 30. 6. 2021 ODKAZ NA MATERIÁLY A ZÁZNAM JEDNÁNÍ ZDE

10. 12. 2019 - Podpis smlouvy Dodatek č. 4 starostou Dohnalem ODKAZ NA CELÝ TEXT SMLOUVY ZDE

30. 1. 2020 - Majetkový vstup do firmy AR Delta s. r. o. (hlasování na ZMČ Prahy 11, starosta Dohnal) Zastupitelstvo schvaluje nákup 50% akcií (tedy 20 akcií firmy, v rámci důvodové zprávy je zde již vybrán zhotovitel Syner s. r. o.), v materiálu pro ZMČ také Due Diligence. ODKAZ NA MATERIÁLY A ZÁZNAM JEDNÁNÍ ZDE

27. 2. 2020 - Rozpočtové opatření - příjem peněz od MHMP (hlasování na ZMČ Prahy 11, starosta Dohnal) Dotace ve výši 5 milionů a 35 milionů jako půjčka. ODKAZ NA MATERIÁLY A ZÁZNAM JEDNÁNÍ ZDE

16. 3. 2020 - Vstup do společnosti a nominace členů správní rady (usneseni Rady) Členové správní rady: Mgr. Tereza Dolanská; Jan Říčař, MBA; Ing. Martin Sedeke (předseda); Mgr. Petr Přenosil - zapsáni do správní rady 30. 6. 2020 ODKAZ NA USNESENÍ ZDE

25. 3. 2020 - Podpis smlouvy o nákupu akcíí za 5 milionů starostou Dohnalem ODKAZ NA CELÝ TEXT SMLOUVY ZDE

6. 4. 2020 - Podpis smlouvy o vkladu 35 milionů do fimy AR Delta starostou Dohnalem ODKAZ NA CELÝ TEXT SMLOUVY ZDE

11. 6. 2020 - Souhlas se zatížením práva stavby (hlasování na ZMČ Prahy 11, starosta Dohnal) Zastupitelstvo souhlasilo s tím, že společnost AR DELTA a.s. smí ručit bance právem stavby. ODKAZ NA MATERIÁLY A ZÁZNAM JEDNÁNÍ ZDE

9. 3. 2021 - Ukončení členství ve správní radě - Říčař Dne 9. 2. 2021 oznámil rezignaci na post člena ve správní radě. V rezignaci také uvedl, že dostavbu Areálu ledových sportů i nadále podporuje. Po několika měsících odešel z politiky. ODKAZ NA TEXT REZIGNACE ZDE

16. 5. 2021 - Ukončení členství ve správní radě - Dolanská. Důvodem bylo, že společnost nebyla převedena na dualistický systém. Právně se správní rada stala statutárním zástupcem společnosti.

30. 6. 2021 - Konec termínu dostavby dle dodatku č. 4 z prosince 2019. Vzniká prodlení, což dle smlouvy znamená, že od 1. 7. běží společnosti AR DELTA pokuta 1000 Kč za den za to, že není stavba dokončena. Městská část tedy vybírá pokutu od své vlastní společnosti. ODKAZ NA CELÝ TEXT SMLOUVY ZDE

23. 8. 2021 - Ukončení členství ve správní radě - Sedeke Jako jeden z důvodů uvádí absenci výběrového řízení dodavatele stavby Syner s. r. o., která ale byla vybrána už před vstupem MČ do projektu a byla součástí materiálu předloženým na ZMČ 30. 1. 2020. Zástupci za zbývající strany koalice nikdy nebyli dojmenováni, ani navrženi. Od 2. 9. 2021 má tuto pravomoc zastupitelstvo městské části Praha 11. Ani zastupitelstvo se nepokusilo nikoho do správní rady jmenovat.

23. 8. 2021 - Rada schválila “Letter of comfort”. Tento dokument vyjadřuje podporu projektu a je určen pro banku. ODKAZ NA MATERIÁLY A USNESENÍ ZDE

2. 9. 2021 - Přijata usnesení Martina Sedeke a Ladislava Kose sr. (hlasování na ZMČ Prahy 11, starosta Dohnal) Zastupitelstvo městské části Praha 11 na sebe vztahuje veškeré kompetence o rozhodování ve věci AR DELTA a.s.. Zároveň je pověřen O. Prokop, aby navrhl a připravil postup, jak může městská část Praha 11 z projektu odejít bez finanční ztráty. ODKAZ NA MATERIÁLY A USNESENÍ ZDE ODKAZ NA MATERIÁLY A USNESENÍ ZDE ODKAZ NA ZÁZNAM JEDNÁNÍ

1. 10. 2021 - Přijata usnesení Jiřího Dohnala (hlasování na ZMČ Prahy 11, starosta Dohnal) Zastupitelstvo městské části Praha 11 na sebe vztahuje veškeré kompetence o rozhodování ve věci AR DELTA a.s.. Zároveň je pověřen O. Prokop, aby navrhl a připravil postup, jak může městská část Praha 11 z projektu odejít bez finanční ztráty. ODKAZ NA MATERIÁLY A USNESENÍ ZDE ODKAZ NA ZÁZNAM JEDNÁNÍ

9. 12. 2021 - Neschválené usnesení o změně stanov společnosti (hlasování na ZMČ Prahy 11, starosta Dohnal) ODKAZ NA MATERIÁLY A ZÁZNAM JEDNÁNÍ ZDE

31. 1. 2022 - Zastupitelstvo projednává několik bodů v souvislosti s projektem Areálu ledových sportů. ODKAZ NA ZÁZNAM JEDNÁNÍ

DALŠÍ DŮLEŽITÉ SMLOUVY A ODKAZY:

ODKAZ NA PROJEKT ZÁMERY NA JIŽNÍM MĚSTĚ

VÝPIS Z OBCHODNÍHO REJSTŘÍKU FIRMY

SMLOUVA O DÍLO - SYNER - platná od 9. 7. 2021

O AREÁLU LEDOVÝCH SPORTŮ JSME PSALI:

10. 10. 2019 - Informace o aktuální situaci projektu Areál ledových sportů na Jižním Městě

13. 6. 2020 - Informace k 15. jednání zastupitelstva městské části Praha 11

2. 9. 2021 - Nejisté pokračování Stavby areálu ledových sportů, důvodem je politický boj před parlamentními volbami

20. 10. 2021 - Piráti připravili konstruktivní návrh k odblokování situace ohledně Areálu ledových sportů

Sdílení je aktem lásky

Další podobné články