Jak to je s dostavbou Starochodvské školy

Jak to je s dostavbou Starochodvské školy

Starochodovská škola je nejstarší školou na území Jižního Města s charakteristickou atmosférou. V současné době však již nevyhovuje požadavkům na prostor jak pro žáky, tak pro učitele.

Díky dostavbě získá škola vhodné šatnové prostory, učebny na dělenou výuku i specializovanou učebnu na výuku přírodovědných předmětů a dokonce i tělocvičnu. Zlepší se prostory pro administrativní a pedagogické pracovníky školy (kabinety, kanceláře). Dostavbou se zároveň uvolní místa v přilehlé mateřské škole, ve které má v současné době základní škola své učebny.

Finanční krytí dostavby je jištěno návratnou finanční výpomocí z rozpočtu hlavního města Prahy (HMP) ve výši 103 100 000 Kč. Městská část Praha 11 bude od r. 2019 po dobu 10 let splácet roční splátky ve výši 10 310 000 Kč. Financování dostavby školy je pak dále financováno dotací z rozpočtu HMP v roce 2018 v celkové výši 29 484 500 Kč. MČ Praha 11 požádala Magistrát HMP v rámci fin. vypořádání o ponechání nevyčerpané dotace, které zastupitelstvo MHMP schválilo na svém zasedání 21.3.2019. MČ Praha 11 dostavbu dofinancuje z vlastních zdrojů částkou ve výši cca 3 000 000 Kč.

Ve čtvrtek 11. dubna 2019 zastupitelstvo městské části schválilo Memorandum o spolupráci s obcí Vestec. Tímto Memorandem deklaruje městská část a obec Vestec společný zájem o spolupráci. Součástí usnesení přijatého zastupitelstvem je i závazek pro radu městské části rozhodnout o výběru nejvhodnější nabídky veřejné zakázky přístavby s termínem 15.4.2019.

Memorandum hovoří o rámcové deklarované spolupráci. Cílem MČ Praha 11 je dostavět Starochodovskou školu a příspěvkem od Vestce splatit část půjčky od MHMP dříve. Tím Praha 11 přímo ušetří peníze ze svého rozpočtu. Cílem obce Vestec je pak získat pro své děti spádovou školu. V loňském roce byla ukončena smlouva o spádovosti mezi obcí Vestec a ZŠ Campanus. Za děti z obce Vestec finančně přispíval na provoz školy. Z tohoto modelu se vyšlo i při rámcovém výpočtu částky uvedené v Memorandu (cca 50 milionů na cca 25 let). Aby se zabránilo zvýšenému automobilovému provozu, počítá Vestec s posílením pravidelné linky (3XX) pro žáky. V tuto chvíli je třeba upřesnit podmínky spolupráce, na čemž bude pracovat zřízená pracovní skupina. Úpravu spádové oblasti má v gesci Magistrát, v dalších krocích bude tedy nutné jednat i s ním.

Sdílení je aktem lásky

Další podobné články

Kdy se MŠ Madolinka dočká funkčního vjezdu?
21.09.2021

Kdy se MŠ Madolinka dočká funkčního vjezdu?

Jak “efektivně” funguje odbor správy majetku pod vedením místostarosty Ondřeje Prokopa (majetek a investice, ANO) krásně ilustruje nefunkční vjezd do mateřské školy Mandolinka. Její ředitelka již dva roky marně žádá odbor správy majetku v gesci...

Správa školských budov
09.07.2021

Správa školských budov

Po podpisu koaliční smlouvy jsme se domnívali, že s partnery sdílíme stejné cíle a hodnoty, a shodli jsme se na tom, že gesce školství, jejíž působnost se dotýká různých odborů, má prioritu. Poslání Odboru školství...