Školství

Vycházíme z tradičních a ověřených způsobů vzdělávání, které chceme inovovat a přizpůsobovat požadavkům současné společnosti. Zajímá nás kvalita vzdělávání ve školských zařízeních zřizovaných městskou částí, chceme ji kontrolovat a rozvíjet.

INOVATIVNÍ VZDĚLÁVÁNÍ DO VEŘEJNÉHO ŠKOLSTVÍ

Vycházíme z tradičních a ověřených způsobů vzdělávání, které chceme inovovat a přizpůsobovat požadavkům současné společnosti. Zajímá nás kvalita vzdělávání ve školských zařízeních zřizovaných městskou částí, chceme ji kontrolovat a rozvíjet.

Podporujeme využívání možností, které poskytuje Rámcový vzdělávací program. Chceme žákům a rodičům poskytnout výběr způsobu vzdělávání (např. montessori, waldorf, projektová výuka atd.). Podporujeme projektové vzdělávání, které dokáže propojit a aplikovat poznatky z různých předmětů. Každá škola by měla mít jasný koncept a vizi vzdělávání. I v rámci jedné školy by měla být možnost výběru různého přístupu k výuce. Chceme, aby naši žáci uměli kriticky myslet.

Chceme znát názory rodičů, žáků, učitelů a vedení škol. Budeme podporovat vedení škol v jejich návrzích vedoucích ke zlepšení kvality výuky, jen pod dobrým vedením mohou být dobří a spokojení pedagogičtí pracovníci, kteří se maximálně věnují svým žákům. Zajistíme efektivní zpětnou vazbu rodičů a učitelů škol tak, aby se nemuseli obávat vyjádřit svůj názor. Budeme se snažit hledat věcné a důsledné řešení problémů ve prospěch všech zúčastněných stran. Zřídíme pozici školského ombudsmana. Podpoříme vznik žákovských školských rad, které budou moci komunikovat s MČ. Chceme efektivně zjišťovat kvalitu výuky především ve spolupráci se školními psychology. Podpoříme a pomůžeme mateřským školám zajistit přímou logopedickou péči.

Pomůžeme školám vytvořit moderní komunikační kanály pro zefektivnění prezentace a předávání informací. Podpoříme komunikační platformy pro pedagogy k setkávání a sdílení zkušeností mezi sebou i směrem k rodičům. Zajistíme školám přístup ke kvalitnímu softwaru a elektronickým výukovým materiálům bez zbytečných nákladů.

Pomůžeme školám vytvořit moderní a přehledné webové stránky, kde budou srozumitelně prezentovat koncepci školy. Prosadíme elektronické zveřejnění Školních vzdělávacích programů. Podporujeme zavedení elektronických třídních a žákovských knih. Rádi bychom zavedli čipové vyzvedávání žáků z mateřských škol a školních družin. Zajistíme centrální on-line registrace do MŠ.

V době mohutné digitalizace a dostupnosti materiálů potřebujeme ve školách umět pracovat s internetovými zdroji a využívat je ve výuce. Elektronické verze učebnic usnadňují žákům i učitelům přístup k materiálům a v kombinaci s interaktivní tabulí zrychlují možnost řešení úloh přímo při výuce. Učitelé by měli umět vyhledávat vhodné elektronické materiály k danému učivu. Měli by mít možnost je navzájem i s rodiči sdílet a předávat si zkušenosti o způsobu jejich využití při výuce. Podporujeme zavádění internetových aplikací, jako jsou Bakaláři, či Škola OnLine.

Podporujeme programy prevence šikany a sociálně patologických jevů na všech úrovních v rámci MŠ a ZŠ.

Podporujeme tvorbu efektivních preventivních programů především ve spolupráci se školními psychology. Rozšíříme sdílení problémů a způsobů řešení šikany a sociálně patologických jevů mezi školami. Rádi bychom zavedli otevřené diskuze k těmto tématům a více informovali o projektech jako je například NNTB (Nenech to být) tak, aby tyto poznatky začaly školy efektivně využívat.

Práce OSPODu souvisí s prevencí sociálně patologických jevů. Nechceme, aby spořádané rodiny obtěžoval, ale aby efektivně a rychle řešil případné problémy nezletilých. Zkvalitníme komunikaci mezi sociálním oddělením, rodičem a školou ve prospěch dítěte.

Budeme motivovat k otevřenému a profesionálnímu přístupu k domácímu vzdělávání.

Trend domácího vzdělávání reaguje je v České republice stále více populární. Respektujeme i tyto vzdělávací formy a chceme finančně podpořit kvalitní a profesionální zázemí pro tyto žáky např. zřízením skupin (sdílení zkušeností mezi rodiči s možností pedagogické konzultace).

VÍCE PENĚZ NA KVALITNÍ VZDĚLÁVÁNÍ, MÉNĚ NA ZBYTEČNOSTI

Vyčistíme veřejné zakázky pro školy od klientelismu, zaplatíme školám to, co skutečně potřebují. Prosadíme otevřená výběrová řízení na místa ředitelů jako normu a budeme vybírat ředitele kvalitní, ředitele s ambiciózní a moderní vizí rozvoje školy.

Konkurz nijak nepopírá kvalitu práce současného vedení, ale slouží ke stanovení cílů a vizí pro následující funkčního období.

Podpoříme platy zaměstnanců škol nad rámec tarifů, abychom mohli kompenzovat výši životních nákladů v Praze.

Je třeba kompenzovat výši životních nákladů v Praze učitelům i ostatním pracovníkům škol.

Chceme cíleně přispívat na vzdělávání učitelů včetně zajištění peněz na suplování během jejich vzdělávání. Zajistíme školám zdroje na kvalitní administrativu.

Pro kvalitní výuku žáků je důležité, aby učitel měl přehled a dostatečné znalosti o moderních přístupech ke vzdělávání. Pomůžeme učitelům sdílet mezi sebou vlastní zkušenosti s výukou, zajistit bezplatné kurzy a poskytovat dotace na kurzy placené. Zajistíme dostatečnou informovanost o právě probíhajících kurzech.

Podpoříme odměny pro výchovné poradce, psychology, speciální pedagogy a preventisty tak, aby se mohli adekvátně věnovat administrativní činnosti a byli za ni řádně ohodnoceni. Administrativní pracovník nemůže znát potřeby jednotlivých žáků a nedokáže tedy efektivně jednat s žáky, rodiči a pedagogicko-psychologickými poradenskými pracovišti. Zajistíme pro pracovníky školského poradenského pracoviště dostatek financí, tedy i času pro administrativní činnost spojenou s péčí o jednotlivé žáky. Podporujeme zvýšení kapacit poradenských pracovišť.

DOSTATEČNÉ KAPACITY A KVALITNÍ STRAVA

Zajistíme dostatečnou kapacitu mateřských škol a podpoříme zřizování dětských skupin k péči pro předškolní děti s přihlédnutím k demografickému výhledu včetně nových rozsáhlých rezidenčních projektů.

Centrální registrace do MŠ zprůhlední a urychlí proces zápisu a umožní rychlou reakci na kapacitní požadavky a preference rodičů. Podporujeme vznik nultých ročníků na ZŠ a rozvoj směrem ke specializovaným učebnám a dostatečné kapacitě škol.

Budeme podporovat (i finančně) moderní přístup ke stravování. Dětem má jídlo chutnat a být jim prospěšné.

Podporujeme zavádění programů jako je Skutečně zdravá škola (a to i do školek).